HİZMET POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ

  MADDE 1 - KONU:
  TARAFLAR:
  SATICI:
  CNS KONGRE ORGANİZASYONLARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ.
  Organize Sanayi Bölgesi, 23. Cadde, No: 19 Melikgazi /KAYSERİ
  Tel: 0850 840 86 55 – 0352 606 01 61 Fax:0352 606 02 55
  Mimarsinan Vd.0211 069 66 63 Mernis No: 0211069666300011
  Aşağıda kısaca CNS olarak anılacaktır.

  KATILIMCI, CNS tarafından düzenlenen tüm yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda katılım ve konaklama hizmetlerini satın alan kişi ve kuruluşlardır.

  KATILIMCI, hizmetin duyurularının yer aldığı web adresinde yer alan kayıt formlarında elektronik ortamda doldurulan bilgi ve belgeler esas alınacaktır. KATILIMCI, kayıt formlarında isimlerini belirttiği ve birlikte etkinliğe katılacak olan diğer KATILIMCI’lar için de bu sözleşmeye imza koymuş sayılacaktır.
  İşbu sözleşmenin konusu, CNS'nin KATILIMCI'ya www.kongrelerim.org internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı KATILIMCI'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
  MADDE 2- GENEL HÜKÜMLER:
  2.1- KATILIMCI, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri Etkinlik bilgileri ve duyurularının yer aldığı www.kongrelerim.org sitesi ve Etkinliğe ait web sitelerinde  okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
   2.2- CNS, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle KATILIMCI'ya karşı sorumludur. Bu sözleşme ile CNS organizatör kuruluş olarak kabul edilmektedir. CNS vereceği hizmetler için Yurt içinde ve Yurt dışında yasalarca izin verilmiş olan Tüm kurum ve kuruluşlarla hizmet sözleşmesi yapmak suretiyle hizmet satın alarak Söz konusu etkinliği yürütme yetkisine sahiptir. Bu bağlamda hizmetin yürütüleceği bölgelerde hizmet verecek olan alt acenta ve firmalarla her türlü anlaşma yapılabilir, hizmetin tamamı veya kısmi bölümü alt kuruluşlarca verilebilr.
  2.3- Hizmetin ifasından sonra KATILIMCI'ya ait kredi kartının CNS'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini CNS'ye ödememesi halinde KATILIMCI, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.
  MADDE 3 - İPTAL - DEVİR
  3.1.CNS, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen Etkinliğin (Kongre, Sempozyum, Konferans ve Tüm alt sosyal programları) başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli katılımcı sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı etkinliğin başlangıç tarihinden saatinden 7 gün öncesinde iptal veya tehir edebilir. Bu durumda KATILIMCI' nın tazminat hakkı yoktur.
  3.2 A- KATILIMCI, etkinliğin başlamasına 60 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Diğer durumlarda C maddesi hükümleri uygulanır.
  B- KATILIMCI, cayma hakkının süresi içerisinde kullanmamasına rağmen hizmetin başlamasından 59-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde C maddesi hükümlerini kabul etmiş sayılır. KATILIMCI tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.
  C-Etkinlik sosyal programları ve transfer hizmetlerinde, hizmetin başlamasına 1 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, KATILIMCI' ya o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir.
  KATILIMCI, Etkinliğin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde Etkinlik katılım bedelinin tamamını, konaklama bedelinin %35'ini,
   30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde Etkinlik katılım bedelinin tamamını, konaklama  bedelinin %50'sini,
  14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde Etkinlik katılım bedelinin tamamını,konaklama bedelinin %75' ini,
  7 günden az bir süre kala ise tüm hizmetlerin tamamını CNS'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  D- KATILIMCI'nin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.
  3.3 KATILIMCI ,Etkinlik başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. KATILIMCI, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel CNS’ ye sunmakla yükümlüdür
  3.4 KATILIMCI'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; CNS KATILIMCI adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde KATILIMCI'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
  3.5 CNS gerekli gördüğü durumlarda KATILIMCI'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında CNS' hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. KATILIMCI bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.
  3.6 CNS' nin olası  iptal ve değişiklik bildirimleri, her KATILIMCI' ya münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde ve etkinliğin duyurulduğu etkinlik sitesinde de duyurabilir. KATILIMCI bu durumu peşinen kabul eder.
  MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER :
  1-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. KATILIMCI seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.
  2- Sağlayıcının ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; KATILIMCI'nin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak CNS tarafından eşya sahibi KATILIMCI'ye ödenir. CNS, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.
  3- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir.
  4- CNS, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal ,KATILIMCI'nin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.CNS sorumluluğu dahilindeki hallerde, KATILIMCI aleyhine olan değişiklikleri KATILIMCI'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında KATILIMCI'ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin KATILIMCI tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması KATILIMCI'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
  5-KATILIMCI, rehber, tesis ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.
  6- KATILIMCI'nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, CNS yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.
  7- KATILIMCI'nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak CNS'ye bildirmesi İyi niyetli KATILIMCI'nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.
  8- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan KATILIMCI(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri KATILIMCI(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
  CNS'nin sözleşmede imzası bulunan KATILIMCI(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer KATILIMCI'lere rücu hakkı saklıdır.
  9-CNS düzenleyeceği etkinliklerde yaptığı anlaşmalar gereği Sosyal program, Tur ve transfer hizmetlerini yüklenici kuruluşlar aracılığı ile verebilir.1618 sayılı yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik yada hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır ve KATILIMCI’ye iade edilecektir.
  10-KATILIMCI dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
  11- CNS’ nin hizmet aldığı ACENTE'nin Sözleşmeye Kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.
  12- Bu sözleşme Tüketicinin ödemekle yükümlü olduğu Hizmet bedelini CNS’ ye ödemesinden itibaren geçerli hale gelecektir. Aksi halde bedeli ödenmeyen hizmetler için KATILIMCI hak talebinde bulunamaz.
  13-KATILIMCI,  Bedelini ödemiş olduğu etkinliğe ait rezervasyon ve diğer etkinlik detaylarına ait bilgileri Hesabım bölümüne kendi oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre ile girerek görebilir ve ilgili dökümanları bilgisayarına indirebilecektir. Tüm iptal taleplerini yazılı olarak aynı bölümden bildirebilecektir.
  14- KATILIMCI, web sitesi üzerinde yer alan iletişim formunu kullanarak tüm taleplerini CNS’ ye iletebilecektir.
  MADDE 5- YETKİLİ MAHKEME:
  Bu sözleşme 5 ana madde ve alt maddelerinden oluşmakta ve internet ortamında KATILIMCI’ müracat tarihi sırasında onayı alınarak taraflarca geçerli kılınmıştır. Sözleşme tarihi müracat tarihidir.
  İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Kayseri Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir.
  KATILIMCI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

  CNS KONGRE ORGANİZASYONLARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ.


  KATILIMCI