Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi (TARGID) 2019

Neden Afyon’a gitmeli?

AFYONKARAHİSAR

TARİH VE COĞRAFYA

Afyonkarahisar Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümü sınırları içerisinde yer alır. Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta, güneybatıda ise Denizli illeri ile komşudur.

İlin deniz seviyesinden yüksekliği 1.021 m ve yüzölçümü 13.927 km²’dir. İlde genellikle karasal iklim hüküm sürer. Kışları soğuk, yazları kurak ve sıcaktır. Merkez ilçeyle birlikte toplam 18 ilçeye sahiptir. Afyonkarahisar İli, coğrafi açıdan Türkiye’nin önemli bir geçiş bölgesinde yer almaktadır. Afyonkarahisar üzerinden Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerin diğerşehirlerle ve iç bölgelerle bağlantısı sağlanmaktadır. Genel olarak şehir dağlık alanlar arasında yer alan ovalardan oluşmaktadır; yer yer akarsu vadileriyle yarılmış platolar mevcuttur. İl sınırlarının doğu ve kuzeydoğusunda Emir dağları, güneydoğusunda Karakuş ve Sultan dağları, batısında Ahırdağları yer almaktadır. Afyon Ovası, Sincanlı Ovası, Sandıklı Ovası, Çöl Ovası ve Şuhut Ovası ilin önemli ovalarıdır.

Eski Tunç Çağından itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sandıklı Kusura Höyüğünde yapılan kazılarında ve Hitit döneminde yerel kaplar, Frig döneminde Ana Tanrıça Kybele için kaya tapınakları, Roma döneminde yerel heykelcilik öne çıkan özelliklerindendir. Görülen bu özellikleriyle Afyonkarahisar’ın Anadolu’da bulunan diğer şehirler için bir köprü görevi üstlendiği görülmektedir.

Bu nedenledir ki Anadolu’nun bütünlüğünü ele geçirmek veya korumak için yapılan büyük savaşlardan İpsos (M.Ö.301), Miryekefelon (1176), Büyük Taarruz (1922) Afyonkarahisar topraklarında yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temeli Afyonkarahisar’da atılmış olup her dönem Anadolu’nun kilidi olmuştur.

HISTORY AND GEOGRAPHY

Afyonkarahisar is 1.021 meters above sea level and its surface area is 13.927 square kilometers. The climate is generally continental. Winters are cold, summers are hot and dry. Afyonkarahisar has got 18 counties including the central one. Geographically the province is in a significant position in respect to its being on a passage way in Turkey. Big cities like Ankara, Istanbul, Izmir and Antalya have links to other cities of Anatolia over Afyonkarahisar. The city is on plains between mountains generally, there are plateaus which were torn by rivers’ valleys. There are Emir Mountains along the east and northeastern boundaries, Karakus and Sultan Mountains along the southwestern boundaries and Ahir Mountains along the western boundaries of the province. Afyon Plain, Sincanlı Plain, Sandikli Plain, Col Plain and Suhut Plain are the main plains of the province. 2

 

Afyonkarahisar was a place of many civilizations since old Bronze Age. After the archeological excavations held in Kusura Mound, Kusura type cups, local urns belonging to the age of Hittites, rock temples for goddess Kybele from the age of Phrygians and local sculpture of Roman times were some of the significant foundings making the region significant in the ancient times. It is obvious that Afyonkarahisar had the same feature of being a passage way among other Anatolian cities in ancient times, too.

Because of this reason, the big wars like Ipsos (301 BC), Miryekefelon (1176), and The Great Offensive (1922) were fought in Afyonkarahisar. The foundation of Turkish Republic was laid in Afyonkarahisar.

HAŞHAŞ VE AFYONKARAHİSAR KALESİ

“Afyon” (haşhaş), tıpta ilaç yapımında kullanılan haşhaş bitkisinin öz suyudur. Latince’de “Opium” denilen haşhaş bitkisinin ilimizde M.Ö. II. yüzyıldan itibaren ekildiğini, üzerinde haşhaş kabartması bulunan Synnada (Şuhut) kentine ait sikkeden anlamaktayız. Latince öz su anlamına gelen opium, zamanla yazılış ve söylenişte değişikliğe uğrayarak ofium, afiom, afion ve sonunda afyon olmuştur.

Volkanik özellikli doğal bir kaya kütlesi olan kale, Hitit, Frig, Helen, Roma ve Bizans dönemlerinde kutsal yer olarak bilinmiş ve savunma amaçlı da kullanılmıştır. Hapanuva ve Akroenos adlarını almış, daha sonra Karahisar adıyla Türk yerleşim yeri olmuştur.

OPIUM POPPI AND CITADEL OF AFYONKARAHISAR

Opium is the juice of the opium poppies that was used in medication. We see the opium, taking its name from Latin language, was cultivated since 2nd century. Some coins bearing the opium poppies embossed on were found in Synnada (Suhut) city ruins. Opium means juice in Latin language and it has a course of change like ofium, afiom, afion and finally afyon in the local languages through the time.

AFYONKARAHİSAR MÜZELER

Afyonkarahisar (Arkeoloji) Müzesi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Afyonkarahisar’da kurulan Âsar-ı Atika Muhipleri Cemiyeti’nin çabalarıyla Taş Medrese’de eski eserler toplanmaya başlanmış, 1931 yılında resmi “Müze Deposu”, 1933 yılında ise Müze Müdürlüğü haline getirilmiştir. Afyonrahasiar’da müzeciliğin gelişmesinde Süleyman Hilmi Gönçer ve Oğuz Güner’in çok büyük katkıları olmuştur. 1933 yılından 1970 yılına kadar Taş Medrese’de karma müze (Arkeoloji ve Etnoğrafya) olarak hizmet veren kurum, 1971 yılında Konya yolu kavşağında, Arkeoloji Müzesi binasının yapılması ile yeni binaya taşınarak hizmet vermeye başlamıştır.

Müzede, Taş ve Maden (kalkolitik) çağından Bizans çağına kadar Afyonkarahisar ve çevresinde bulunmuş olan arkeolojik eserler, kronolojik bir sıra esas alınarak sergilenmektedir. 3

 

Zafer Müzesi

Afyonkarahisar şehrinin merkezinde bulunan Anıtpark’ın karşısında yer almaktadır. Müze binası, 1913-1914 yıllarında Belediye Başkanı Esbabzade Hüseyin Tevfik Efendi tarafından Belediye Hizmet Binası olarak yapılmıştır. İki katlı olan bina, kâgir olarak Ermeni ustalara yaptırılmıştır.

Bolvadin Müzesi

1987 yılında hizmete açılmıştır. Bolvadin Belediye Müzesi, yöresel özellikler gösteren teşhirdeki eserler açısından gezilmesi gereken müzemizdir. Müzede 88 Arkeolojik eser, 692 Etnoğrafik Eser, 63 Sikke, 3 Arşiv Vesikası, 2 adet el yazması kitap olmak üzere 848 adet taşınır kültür varlığı bulunmaktadır.

1987 yılında hizmete açılmıştır. Bolvadin Belediye Müzesi, yöresel özellikler gösteren teşhirdeki eserler açısından gezilmesi gereken müzemizdir. Müzede 88 Arkeolojik eser, 692 Etnoğrafik Eser, 63 Sikke, 3 Arşiv Vesikası, 2 adet el yazması kitap olmak üzere 848 adet taşınır kültür varlığı bulunmaktadır.

Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi

Anadolu’da kurulan ilk mevlevîhânelerdendir. İlk kuruluşu 13. yüzyıla kadar dayanır. Tarih boyunca birçok önemli icraata merkez olmuş Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, Konya

Mevlevîhânesinden sonra en önemli Mevlevîhânedir. Özellikle 16. yüzyılda Hz. Mevlânâ’nın yedinci kuşak torunlarından Sultan Dîvânî zamanında Mevlevîlik açısından çok önemli bir merkez olmuştur.Ayrıca başka Mevlevîhânelerde olmayan “40 Hatimli Şifalı Aşure”geleneği ilk defa burada başlamış ve birçok mevlevîhâneye buradan yayılmıştır.

Birkaç defa yangın geçirmiş olan Afyonkarahisar Mevlevîhânesi,1902’deki büyük yangından sonra tamamen yanmış ve bugünkü haline 1908’de kavuşmuştur.

Bahçesinde Derviş Odaları, Matbah, Hamuşan (Mezarlık) bulunan mevlevîhâne, son olarak 2008 yılında restore edilmiş ve 30 Aralık 2008 tarihinde “Sultan Dîvânî Mevlevîhâne Müzesi” olarak hizmete sunulan tarihî mekan, Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet vermektedir.

MUSEUMS

Afyonkarahisar Museum of Archeology

In the first years of Republic, with the efforts of “Asar-i Atika Muhipleri Society”, the ancient relics were gathered in Tas Medrese (Stone Madrasah). It was used as official “Museum Depot” in 1931 and was used as Museum Directorate in 1933. Suleyman Hilmi Goncer and Oguz Guner had great contributions to museum studies in Afyonkarahisar.

The institution served as an integrated museum (archeology and ethnography) between 1933 and 1970 in Tas Medrese building. In 1971 the museum was moved to a new building as Archeology Museum on Konya road roundabout. Having been found around Afyonkarahisar, the archeological relics from Stone Age and Chalcolithic Age to Roman period are exhibited in the museum in a chronological order.

 

Museum of Victory

This museum is in the center of Afyonkarahisar opposite to a monument park. The building of the museum was built in between 1913-1914 and used as municipality building by Mr. Esbabzade Hüseyin Tevfik, the mayor of the time. It is a two-storey masonry building and was built by Armenian masons.

Museum of Bolvadin

This museum has been at service since 1987. Bolvadin Museum of the Municipality has got many local relics and must be seen by the visitors. There are 88 pieces of archeological, 692 pieces of ethnographic historical artifacts, 63 pieces of ancient coins, 2 pieces of codex and 848 portable pieces of historical artifacts in total, waiting for their visitors.

Sultan Diwani Mevlevi Lodge

It is one of the first established mevlevi lodges in Anatolia. Its foundation goes back until the 13th century. Became center of many important activities throughout the history, the Afyonkarahisar Mevlevi Lodge is the most important lodge after the Konya Mevlevi Lodge. With regard to Mevleviyeh it became a very important center especially in the 16th century in Sultan Divani period who is one of Mevlana’s seventh generation grandsons.

Besides, the “40 Hatimed Sanative Ashura” custom which was not exist in other mevlevi lodges started here for the first time and it spreaded to many other mevlevi lodges from here.

Exposed to fire a few times the Afyonkarahisar Mevlevi Lodge, completely burned down after the great fire in 1902 and took its present aspect in 1908.

Dervish Rooms, Kitchen (Matbah) and Graveyard (Hamusan) are in its yard, the mevlevi lodge was lastly restored in 2008 and was put into service as Sultan Divani Mevlevi Lodge Museum on 30 December 2008. It gives service within the body of Afyonkarahisar Municipality.

SİVİL MİMARİ

Afyonkarahisar’da sivil mimariye ait evler, Afyonkarahisar Kale ve Hıdırlık etekleri yer alan mahallelerde bulunmaktadır. Kalenin güneyinde ve doğusunda, yeni mahalleler kurulması ile şehir, doğru yönünde gelişmiş olup, günümüzde ovaya doğru yayılarak genişlemiştir.

Kentin en eski yerleşim yerlerinden Tâc-ı Ahmet, Zaviye ve Yukarı Pazar mahalleleri, 1902 yılında geçirdiği yangın sonrasında, kısa sürede yeniden yapılanmıştır. Afyonkarahisar şehrinin eski yerleşim yerlerindeki mahalleler doğal bir doku oluştururken, kentin geçirdiği yangından (1902) sonra kurulan mahalleler, ızgara şeklinde dik kesişen sokaklardan oluşmaktadır. Sit alanı olarak belirlenen bu mahallelerde çok düzgün ve akılcı şehircilik planlaması görülmektedir. 5

 

Afyonkarahisar Evlerinin Mekânsal Durumu

Afyonkarahisar evlerini oluşturan mekânlar, işlevlerine göre belli noktalarda bulunur. Çoğunlukla yardımcı mekânlar alt katta, asıl mekânlar ise üst katta yer alır. Yardımcı mekânlar , mutfak, banyo, wc, çamaşırlık, zemin katta ; günlük yaşamın geçtiği, yeme-içme, oturma, yatma eyleminin gerçekleştiği mekânlar ise üst katta yer alır. Bazı binalar zemin üstü ara katlı olarak iki kat yapılmıştır. Zemin kat yardımcı mekânlar, orta kat kışlık, üst kat ise yazlık olarak kullanılmaktadır. Kışlık olarak kullanılan ara kat 1.80 ve 1.90 metre yüksekliğe sahiptir. Üst kat ise 3.20 metreden fazladır. Orta kat tavanının dar olması, kış aylarında binanın kolay ısınmasını sağlamaktadır. Afyonkarahisar şehrinde 1902 yılında çıkan büyük yangından sonra 6 ayda planlanan ve 3 yıldan kısa sürede bitirilen bu binaların hiçbiri birbirine benzemediği gibi, birbirlerinin görüntülerini de engellememektedir. Gün ışığını en iyi kullanan ustalar, güney ve kuzey rüzgârlarından da en iyi şekilde yararlanmışlardır.

CIVIL ARCHITECTURE

In Afyonkarahisar, the buildings belonging to the civil architecture can be found near the east and west feet of the Citadel of Afyonkarahisar. The city grows into east by people building new residences and buildings to east side of the Citadel of Afyonkarahisar.

Tac-i Ahmet, Zaviye and Yukari Pazar are among the oldest residential areas and had a great fire in 1902 after which most of the mentioned settlement places were renewed. Those places that were not affected the great fire give an original and natural picture while the places that were affected and were rebuilt has a more modern look with linear streets and lanes in a planned scheme. The latter is a protected area and the place has a rational city planning.

Spatial Condition of Houses of Afyonkarahisar

The spaces of houses of Afyonkarahisar are in specific points according to their functions. Assistant spaces are on the ground floor and the main spaces are on the upstairs. Assistant places like bathroom, kitchen, WC, laundry are at downstairs and the spaces where people eat, drink and sleep are at second floor. Some buildings were built as three-storey and the third floor that has a more than 3.20 m. height of walls is used as summer residence while they use the middle floor in winter time which has a 1.80-1.90 m. height of walls. The reason for the low walls in the middle store is to make it easier to warm up the place in winter time.

Those buildings which do not resemble each other and do not make shadow for other surrounding houses are also open to north and south winds taking the direct sun light at every possible hour of a day. This new part of Afyonkarahisar city was planned six months after the great fire in 1902 and the houses were ready to use in less than three years. 6

 

FRİG AÇIK HAVA TAPINAKLARI

Aslankaya

İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabası Emre Gölü yakınında bulunan Aslankaya, yüksek bir kaya kütlesinin güney yüzü dikey düzeltilerek oluşturulmuş, üçgen çatılı bir tapınak cephesidir. Üçgen çatının kiriş boşluklarında karşılıklı iki sfenks (insan başlı kanatlı aslan), ana cephede niş içinde ayakta duran iki aslan arasında Kübele bulunmaktadır. Ana cephe geometrik desenli kabartmalarla süslüdür. Anıt’ın iki yan yüzü de düzeltilerek, kuzey yanına kükremiş ve ayakta duran, başı yıpranmış bir aslan kabartması yapılmıştır. M.Ö. VII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Kapıkaya I

İhsaniye ilçesi, Döğer Kasabası ile Üçlerkayası Köyü arasında bulunan Kapıkaya I Tapınağının M.Ö.VII. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Tek parça bir kayanın doğu yüzü ve yanları dikey düzeltilerek üçgen çatılı bir tapınak cephesi yapılmıştır. Cephe ortasındaki niş içinde, ayakta Tanrıça Kübele, kabartma olarak işlenmiştir. Kabartmanın altına kayadan oyma, dört basamak merdiven yapılmıştır.

Kapıkaya II

İkinci Kapıkaya Tapınağı aynı bölgede Üçlerkayası Köyü ve Bayramaliler Köyüne doğru uzanan kayaların ve çam ormanlarının arasındadır. Üst kısmı erimiş bir kaya parçasının batı yüzü dikey düzeltilerek yapılmış bir tapınak cephesidir. Kayanın yapısı gevşek olduğu için üstteki üçgen çatı bölümü erimiştir. Ön yüzde süslü iki bölüm arasında bir niş açılmış, içine Tanrıça Kübele’nin ayakta duran kabartması yapılmıştır. Anıt’ın önünde dini törenler için bir sahanlık bulunmaktadır. M.Ö.Vll. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Demirli Kalesi Tapınağı

İhsaniye ilçesi Demirli Köyüne yakın bir yerdedir. Tapınak, Demirli Kalesinin orta kısmına yapılmıştır. Kayaya oyularak yapılmış basamaklı Kübele koltuğu veya mihrap bulunmaktadır.

Maltaş

İhsaniye İlçesi, Kayıhan Kasabası sınırları içerisinde, Göynüş Vadisinde bulunmaktadır. Birbirine yakın Aslantaş ve Yılantaş anıtlarından yaklaşık 500 m uzaklıktadır. Günümüzde büyük bir bölümü toprağa gömülü durumdadır. Cephesi üçgen çatılı olup, toprak altında kalan bölümünde mihrabı bulunan Kübele açık hava tapınağıdır. Sol üst kenarında ise, dikey yazıt bulunmaktadır. Tapınağın arka bölümünde ise, derin kuyu biçiminde kayaya oyulmuş çukurluk vardır. M.Ö.Vll. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 7

 

PHRYGIAN OPEN AIR TEMPLES

Aslankaya

Aslankaya is among Doger Town, Ihsaniye county and Uclerkaya Village. The temple has a triangular roof with a vertical front wall on a massive rock that was carved in the south surface. On the both sides of the beams of the triangular roof there are two sphinxes (lions with human head). There is Kybele in a niche at the main side. The main side is ornamented with embossed geometrical figures. The two sides of the monument were cut and a standing lion figure is placed in relief. It is dated to VII century B.C.

Kapikaya I

Kapikaya temple is among Doger Town, Ihsaniye county and Uclerkayasi Village. The temple is dated to VII century B.C. A single piece of rock was cut in the east side and two flanks were cut to make a triangular structure. In the niche that takes place in the middle of the front façade there is a standing relief of Goddess Kybele. There are four steps of a stair underneath the Kybele relief.

Kapikaya II

The second Kapikaya Temple is at the same area in a pine forest on the way to Bayramaliler Village. It was made of wood partially. The west side of a rock piece was cut and turned into a temple-like building. The upper roof part of the building wasted away in time. There is a niche on the front side and there is a standing Goddess Kybele figure inside of the niche in relief. There is a space in front of the monument. The building is dated to VII century B.C.

Temple of Demirli Castle

The temple is near Demirli Village in Ihsaniye County. The temple was built in the middle of Demirli Castle. There is a Kybele seat and an altar on the stairs carved on stone.

Maltas

Maltas is in Goynus Valley in Kayihan Town, Ihsaniye County. It is about 500 m away from Aslantas and Yilantas monuments. A great part of the building is underground today. The front façade is with a triangular roof and the altar is in the part that is underground now. There is a vertical scripture on the upper left side. There is a hole in the stone ground like a well behind the temple. It is dated to VII B.C. 8

 

FRİG KAYA MEZARLAR

Aslantaş

İhsaniye İlçesi, Kayıhan Beldesi sınırları içerisinde yer alan Göynüş Vadisinde bulunmaktadır. Afyonkarahisar-Eskişehir devlet karayolunun 36. km’sinden sola sapılarak kısa sürede ulaşılır. Frig dönemine ait Aslantaş kaya mezar odasının ön yüzündeki kapı boşluğunun her iki yanında ayağa kalkmış, iki heybetli aslan ve ayakları altında birer yavru aslan bulunmaktadır. Kapı üstünde hayat ağacını andıran kütle ve bunun üstünde her iki yana uzanmış kanatlı güneş kursu, kabartma olarak yapılmıştır. Mezar odası, hafif tonoz tavanlı, sol tarafta ölüyü yatırmak için kline (sedir) bulunmaktadır. Aslantaş’ın önemli bir Frig kralının mezarı olduğu ve M.Ö.VII. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Yılantaş

Aslantaş’ın batısında aynı kayalıkların devamında bulunmaktadır. Anıt parçalandığı için üçgen tavan kirişleri görülmektedir. Anıt’ın dış tarafında bir aslan kabartması ile bir ayak kabartması günümüze kadar gelebilmiştir. Kapıda, Medusa başlı yılan kabartması ve iki yanında mızraklarıyla yılana saldıran iki savaşçı bulunmakta ise de bugün ters dönen kayanın altında kaldığından görülmemektedir. M.Ö.Vll. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

PHRYGIAN ROCK THOMBS

Aslantas

Aslantas is in Goynus Valley in Kayihan Town, Ihsaniye County. The access is easy from Afyonkarahisar-Eskisehir road. There are two solemn lion figures with two baby lions under their feet at both side of the entrance. Above the door, there is a figure recalling tree of life with a sun disc extending both sides in relief. The tomb chamber has got a vault ceiling and on the left side of the chamber there is the place where they laid the dead. It is supposed that the place belongs to a great king of Phrygian dated to VII century B.C.

Yilantas

Yilantas takes place on the extension of the same rocky places at the west side of Aslantas. The triangular ceiling beams can be seen because of the damage at the monument. A lion relief and a relief of a foot managed to come until our time. At the door there is a serpent relief with Medusa head and there are two warriors attacking to the serpents on both sides. This scene cannot be seen today as the rock is upside down. It is dated to 700s B.C. while Phrygians were in Cilician plain. 9

 

HÖYÜKLER VE ANTİK KENTLER

Bölgemizde çok sayıda höyük, tümülüs, örenyeri, kale, hisar, manastır, mezar, kaya yerleşimleri bulunur. Antik çağdan günümüze değin iskân edilmiş bu yerlerin çevresinde de mezarlar veya mezar odaları bulunmaktadır.

İlimizin tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Kil, ahşap, taş, mermer gibi malzeme kullanılarak yapılan yapılarda oturan insanlar, deprem, yangın gibi felaketlerden sonra, kullanılabilir malzemeleri yeniden kullanarak enkaz üzerine yeni yerleşimler kurmuşlardır. 20-50 yıl gibi aralıklarla üst üste oluşturulan bu yerleşimlere, yığma tepe veya höyük denilmektedir. İlimizde 500’ün üzerinde höyük bulunduğu bilinmektedir. Bunların en bilinenleri ise; Kusura höyüğü, Sandıklı höyüğü, Şuhut höyüğü, Karacaahmet-Kocaan höyüğü, Eğret höyüğü, Hisar Höğüyü’dür.

Bölgemizde kentleşme, M.Ö.1000’li yıllardan sonra başlamaktadır. Frigler, İhsaniye ilçesine bağlı Göynüş Vadisi ve Eski Döğer Kayalıkları’nda kent kurmuşlardır. Keleneia (bugünkü Dinar) ilk kurulan antik kentlerdendir.

Helen ve Roma dönemlerinde siyasi bağımsızlık, bazen kentlere verilmiştir. Kentlerin bastırdığı paralardan bunu anlamaktayız. Para basabilen kentler, çevresine egemen olmuş kentlerdir. Afyonkarahisar’da bağımsız olarak para basabilecek düzeyde, başşehir konumuna gelmiş Apameia ve Synnada kentleri ile yarı bağımsız olarak kendi adlarına veya İmparator adlarına para basabilen 19 kent bulunmaktadır. Amorium, Docimeum, Prymnessus, Cideyessus, Metropolis, Pentapolis kentleri bunlardan bir kaçıdır. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde para basma yetkisi, yönetim merkezinde olup, bazı kent darphanelerinde de devlet adına yöneticiler tarafından para bastırılmıştır.

MOUNDS AND ANCIENT CITIES

There are many historical places in the region where Afyonkarahisar takes place. There are many mounds, tumuluses, ruins, castles, citadels, monasteries, tombs and rock residences. Around those places there are tombs and tomb chambers.

The history of Afyonkarahisar extends to 3.000 B.C. People used wooden and earth as construction material. After big earthquakes, fires or alike disasters they used the material again and built up new cities on the ruins of the previous one. This happened in every 20-50 years and mounds were formed by this way. There are more than 500 mounds in Afyonkarahisar. The most famous ones are: Kusura, Sandikli, Suhut, Karacaahmet-Kocaan, Egret mounds.

City formation starts in about 1.000 B.C. in Afyonkarahisar region. Phrygians founded first city at Doger Rocks and Goynus Valley (in Ihsaniye County) for the first time. Kelenia is one of the first ancient cities.

In Hellenistic and Roman times, the cities had the power time to time. We understand this from the coins that cities issued. The cities that are able to issue coins (money) are the ones that are also able ro reign the neighborhood. In Afyonkarahisar there are 19 cities that can issue coins independently or in the name of the emperor. Apameia and Synnada are among the biggest ones. Amorium, Docimeum, Prymnessus, Cideyessus, Metropolis, Pentapolis are other significant cities. In Byzantium, Seljuk and Ottoman states money issuing was made in the center of the reign. Only in some of the cities of the mentioned states could money be issued in the name of the emperor or the state. 10

 

KAYA YERLEŞİMLERİ VE MEZAR ODALARI - ROCK SETTLEMENTS AND TOMB CHAMBERS

Kaya Yerleşimleri

İnsanoğlu, yaşamak için düşmanları ve doğa ile savaşmak zorunda kalmıştır. Kendilerini kışın soğuğundan, yazın sıcağından, vahşi hayvanların saldırılarından ve düşmanlarından korumak için çareyi kaya içlerine oyarak yaptıkları mağaralara yerleşmekte bulmuştur. Doğaya karşı savunma amacı olsa da asıl kayaya yerleşme düşüncesi, özellikle Frig döneminde ana tanrıça Kübele, kayayla bütünleşmiş ve kaya evi olmuştur. Bu nedenle insanlar kaya içinde yaşamakta, tapınmakta ve öldüklerinde de kayaya gömülmektedirler. M.Ö.Vll. yüzyıldan itibaren insanlar bireysel ve toplumsal yaşamları için gerekli olan mekânları, sarnıçları, kilise ve şapelleri, mezar odaları yapmışlardır. Bazı bölgelerde ise yer altı sığınakları yaparak düşmanlardan korunmaya çalışmışlardır. İlimiz Bayat, İhsaniye ve İscehisar ilçelerinde yoğun olarak kaya yerleşimlerine rastlanılmaktadır.

Rock Settlements

Human beings had to fight with nature and enemies so as to survive. They find the solution in carving cavelike houses into rocks so as to feel safe. People built chapels and temples, rooms, houses and water reservoirs into the rocks during the VII and VIII centuries. In some parts they built underground shelters to avoid their enemies. In Afyonkarahisar there are rock settlements in Bayat, Ihsaniye and Incehisar Counties.

KALELER

Bayramaliler Kalesi

İhsaniye İlçesi’ne bağlı Bayramaliler Köyü’nün kuzey doğusunda, Sarıcaova Köyü’ne giden yolun sağ tarafındadır. Bizans döneminde Leonto Kefal adlı bir yerleşim yeridir. Doğal bir tepe düzlüğüne yapılmış, surlarla çevrili önemli bir askeri kaledir. Kale’nin içinde çok sayıda yapılara ait temel kalıntıları, tepenin eteklerinde ise kaleyle bağlantıları olan kaya yerleşimleri mevcuttur.

Avdalaz Kalesi

İhsaniye İlçesi, Ayazini Kasabası ile Yeşilyayla Mahallesi arasında bulunmaktadır. Tüf kayaya oyulmuş çok katlı ve odalı yerleşim birimidir. Kaya kütlenin üst girişinde büyük bir sarnıç, alt kısmında ise mezar odaları bulunmaktadır. Kalenin savunma amaçlı kullanıldığı bilinmektedir.

Asar Kale

Bayat İlçesi’nin 4 km. kadar batısında, Köroğlu Dağı eteklerinde önemli yükseltide konik bir dağ ve kaya kütlesi olup, açık bölümlerin üzeri surla çevrelenmiştir. Sur içinde tonozlu sarnıç, dinsel ve idari yapılara ait temeller bulunmaktadır. Asar Kale’nin doğu kısmında bulunan kayalıklara oyulmuş yerleşim yerleri, kilise, gözetleme ve savunma amaçlı kullanılan mazgallar bulunmaktadır. Roma ve Bizans döneminde kullanılan Asar Kale’nin, savunma ve gözetleme amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. 11

 

Afyonkarahisar Kalesi

Afyonkarahisar şehir merkezinde, volkanik özellikli, yüksekliği 226 metre olan doğal bir kaya kütlesidir. M.Ö. 1350 yıllarında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında Arzava seferinde müstahkem mevki olarak kullanılmıştır. Kale önce Hapanuva, Roma ve Bizans dönemlerinde Akroenos, Selçuklular döneminden itibaren ise, Karahisar adını almıştır. Kale zirvesinde M.Ö. 1200-700 tarihleri arasında Anadolu’da yaşamış olan Frigler dönemine ait kültür izlerine de rastlanmaktadır. Ana Tanrıça Kübele adına yapılmış tapınma yerleri ile 4 adet büyük sarnıç bulunmaktadır. Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat zamanında Kale Dizdarı Bedrettin Gevhertaş tarafından kale surları onarılmıştır. Ayrıca Kale’ye lacivert çinileriyle tanınan küçük bir mescit ve saray yaptırılmıştır.

CASTLES

Avdalaz Castle

The castle is in Ihsaniye County. It was carved into tuff rock. The castle is a multi floored structure with many rooms in it. There is a big reservoir in the upper entrance of the massive rock and there are chambers of tombs in the underside of the rock. The castle was built and used for defense.

Asar Castle

About four km. west of Bayat County, on the feet of Koroglu Mountain, there is a great conic block of rock and the edges of this block was surrounded by a wall in the places that are convenient to pass. There are some buildings for religious and administrative purposes and a reservoir with vault. There are rock settlements on the east side of the castle. There is a chapel and some loopholes on the same side of the castle. The castle was in use in Roman and Byzantium ages for the purpose of spotting and defence.

Bayramaliler Castle

The castle is on the right side of the road on the way to Saricaova Village on the Northeast of Bayramaliler Village, Ihsaniye County. The area is a settlement named Leonto Kefal in times of Byzantium. It is a significant castle built on a natural hill with surrounding walls. There are many ruins of buildings and some rock settlements around the feet of the hill with access to the main castle. It is obvious that the castle is a significant center of defense.

Afyonkarahisar Castle

This castle is on a natural 226 meters high volcanic rock in the center of Afyonkarahisar. The castle was used by Hittite Emperor Murshil II during Arzava Battle as a stronghold in 1350 B.C. The castle was called “Hapanuva” in former times. In Byzantium and Roman times they called the castle “Akroenos” and after Seljuk reign the name was changed into “Karahisar”. In the castle, there are cultural relics of Phrygian period that reigned in Anatolia between 1.200 and 700 B.C. There are shrines for Mother Goddess Kybele and four big reservoirs in the castle also. The castle wall was repaired by Bedrettin Gevhertas who was promoted as the castle commander by Aladdin Keykubat I, the Seljuk Sultan. Besides, a small mosque, famous with blue ceramics, and a small palace were built in the castle in the same period. 12

 

HANLAR - KERVANSARAYLAR

Sahipata Kervansarayı

Sultandağı İlçe merkezinde bulunmaktadır. Selçuklular’a ait kervansarayın giriş kapısı üstündeki yazıttan anlaşıldığına göre, 1249 yılında II.İzzettin Keykavus’un beylerinden Fahrettin Ali Bin El-Hüseyin (Sahipata) tarafından yaptırılmıştır. Taç kapıdan girilen avlu içinde odalar ve develik bulunmaktadır. Avlu ortasında dört ayak ve kemerler üzerine oturtulmuş mescit bulunmaktadır. Kervansarayın kışlık bölümü de, taç kapılı olup çatısı 16 ayak üzeri tonozla örtülüdür.

Çay Taşhan

Çay İlçe merkezinde bulunan Taşhan, Selçuklu dönemine ait Taş Külliye’nin bir parçasıdır. III.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Yakup oğlu Yusuf Bey tarafından Mimar Oğul Bey’e 1278 yılında yaptırılmıştır. Avlusu tahrip olan hanın kapalı mekânı günümüze kadar sağlam kalmıştır. Kale planlı han 12 ayak üzeri tonozla örtülüdür. Dış duvarın destek çıkışlı olması Han’a kale görünümü vermiştir. Çay Taşhan, kare planıyla Anadolu’da tek örnektir.

Eğret (Anıtkaya) Kervansarayı

Afyonkarahisar Merkez Anıtkaya Beldesi’nde bulunmaktadır. 14.yüzyılda Germiyanoğulları tarafından yaptırılmıştır. Taç kapının kenarları çift sütunla güçlendirilmiştir. Moloz taş üzeri kesme taşla kaplanan kervansaray, üç sahanlı olup orta sahanlık daha geniştir. İki sıra fil ayaklarının üzeri tonozlo kaplıdır.

Döğer Kervansarayı

İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabası’nda bulunmaktadır. II. Sultan Murat zamanında yaptırılmış Osmanlı eseridir. İki kısımda yapılmış olan kervansarayın birinci bölümü develik, ikinci bölümü ise insanların dinlenmesi ve istirahatı için yapılmıştır. Birinci bölüm tek katlı olup, duvarları moloz taş, çatısı taş kaplamadır. İkinci bölüm ise, iki katlı olup çatısı ve dışı taş kaplamadır. Zemin katta 4 fil ayağı üzeri tuğladan yapılmış kemer bulunmaktadır. Üst katta ise pencereli, ocaklı, tonoz ve kubbeli odalar bulunmaktadır.

Afyonkarahisar Taşhan

Afyonkarahisar merkezinde bulunan Taşhan, 17.yüzyıl ortalarında Kadı Abdullah Efendi tarafından yaptırılmıştır. İki kat olarak yapılan Taşhan moloz taştan, kargir olarak kullanılmıştır. Güneydeki ana giriş avluya açılmakta olup, tonozlu kemerli ve iki ahşap kapılıdır. Taşhan’daki üst kat odaları üst revakla çevrelenmiştir. 13

 

Sahipata Caravansary

This building is in the center of Sultandagi County. The building belongs to Seljuk time. On the stone plate placed on the main entrance it is written that it was built by Fahrettin Ali Bin El-Huseyin (Sahipata), one of the commanders of Izzettin Keykavus II in 1249. There are rooms and places for camels in the court yard led by a stone portal. There is a masjid (small mosque) with four columns and archs in the middle of the court yard. The wintery part of the building was placed on 16 columns and covered with vaults.

Cay Tashan

The building is a piece of Tas (stone) Social Complex that was built in Seljuk period. It was built in 1278 by Architecture Ogul Bey with order of Yakupoglu Yusuf Bey, during reign of Giyaseddin Keyhusrev III. The courtyard of the public house was ruined but the enclosed space is still unharmed. The building has a plan of castle and was built on 12 columns covered with vaults. The outer wall has supports that give the building a kind of castle appearance. Cay Tashan is unique in Anatolia with this feature.

Egret (Anitkaya) Caravansary

It is in the central Anitkaya Resort. The caravansary was built by Germiyanogullari in 14th century. The edges of stone gate were strengthened by double columns. There are three yards in the stone-made building and the middle one is the biggest one of all. Double row of columns were covered with vaults.

Doger Caravansary

The caravansary is in Doger Town in Ihsaniye County. It is an Ottoman structure constructed in period of Sultan Murat II. The building has got two parts: one is for camels and the other is for people to have a rest. The first part is single-floor with stone walls and ceiling. The second part is two-storied with stone outside and ceiling. There are four arches at the ground floor and at the second floor there are rooms with windows, fire places and domes.

Afyonkarahisar Tashan

Tashan is in the center of Afyonkarahisar and was built by the order of Kadi (Islamic Judge) Abdullah Efendi in the middle of 17th century. It is a masonry and stone building with two floors. The main entrance in the south side it has got two doors and a big arch. All the rooms in Tashan are open-top and faced to the yard. 14

 

HAMAMLAR

İmaret Hamamı

Afyonkarahisar şehir merkezinde bulunmaktadır. Sadrazam Gedik Ahmet Paşa tarafından 1475 yılında mimar Ayaz Ağa’ya yaptırılan külliyenin bir bölümüdür. İlk dönem Osmanlı eseri olan Gedik Ahmet Paşa Hamamı, moloz taştan yapılmış çifte hamam özelliğindedir. Hamamın zemini sokak seviyesinden bir metre aşağıda kalmıştır. 1965 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarılarak bu günkü görünümünü almıştır.

Kasım Paşa (Alaca) Hamamı

Afyonkarahisar merkezinde bulunan hamamın, 1475 yılında Kasım Paşa tarafından Mimar İlyas Ağa’ya yaptırıldığı, Vakıf arşivlerinden anlaşılmaktadır. 1967 yılında onarılan hamam bugünkü görünümünü almıştır. Çifte hamam özelliğinde inşa edilmiştir.

Millet Hamamı

Afyonkarahisar Merkez, Tacıahmet Mahallesi, Hamam Aralığı sokağında bulunmaktadır. Güneyden kuzeye eğimli bir arazide kurulmuş olan hamamın, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Kuzey kesimi erkekler, güney kesimi kadınlar kısmı olarak inşa edilmiş çifte hamamdır. Afyonkarahisar Valiliği’nce restorasyonu ve çevre düzenlemesi tamamlanan, Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılan merkez 09.11.2005 tarihinde hizmete açılmıştır.

Ayrıca, ilçe merkezinde bulunan bazı hamamların da, turizm açısından önemli olduğu bilinmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır; Sultandağı İlçesi’nde Taş Ambar Hamamı, Sandıklı İlçesi’nde Ece Hamamı, Şuhut İlçesi’nde Hamza Paşa Hamamı gibi.

TURKISH BATHS

Imaret Hamam (Turkish bath)

This Turkish bath is in the Centrum of Afyonkarahisar. It is a part of a social complex which was built by architect Ayaz Aga by order of Gedik Ahmet Pasa in 1475. The building is a first period piece of Ottoman architecture. It was made of stone and it has a double bath feature. The building is one meter below the street level. The building was fixed by Turkish authorities in 1965 and had its current appearance.

Kasım Pasa (Alaca) Hamam

This Turkish bath is in the Centrum of Afyonkarahisar. In the archieves it is written that the building was constructed by architecture Ilyas Aga by order of Kasim Pasa in 1475. The building had a repair in 1967 and had its latest appearance. The building is hidden behind the shops alongside the street. This Turkish bath has also the double bath feature. 15

 

Millet Hamam

This Turkish bath is on Hamamaraligi Street of Taciahmet Avenue in the Centrum of Afyonkarahisar. The building was constructed on an inclined ground from south to north. It is estimated that the building belongs to 18th century. Northern part was designed for men and Southern part was designed for women. It has the feature of being a double Turkish bath and it is a typical example of Ottoman architecture. The Turkish bath was repaired an put into use of public in 2005 by Afyonkarahisar authorities.

Being in the counties of Afyonkarahisar, some other Turkish Baths are of importance in terms of tourism too. These are: Tas Ambar Turkish Bath in Sultan.

KÜLLİYELER

Gedik Ahmet Paşa Külliyesi (İmaret)

Afyonkarahisar şehir merkezinde bulunan külliye, Fatih’in başveziri Gedik Ahmet Paşa tarafından 1472 yılında Mimar Ayaz Ağa’ya yaptırılmıştır. Külliyenin merkezinde cami, kuzey batısında hamam, güney doğusunda medrese bulunmaktadır. Ayrıca imaret (aşevi) olması nedeniyle İmaret olarak adlandırılsa da imaret yapısı günümüzde bulunmamaktadır.

Taş Külliye

Çay İlçe merkezinde bulunan Taş Külliyesi han, medrese, çeşme ve hamamdan oluşan Selçuklu dönemi eseridir. 1278 yılında Yakup oğlu Yusuf Bey tarafından mimar Oğul Bey’e yaptırılmıştır. Tuğla ve çini bezemelerle yapılan medrese, daha sonra camiye dönüştürülmüştür. Kervansaray bölümü avlu ve kışlık mekândan oluşmaktadır. Külliyenin mimarı Oğul Bey’in simgesi olan “Pars Arması”, kapı üstünde işlenmiştir. Külliyeden han, günümüzde cami olarak kullanılan medrese ve çeşmesi kalmıştır.

Boyalı Külliyesi

Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Boyalı Köyü’nde bulunan külliye, Beylikler dönemine aittir. Hanikah yapısı dikdörtgen planlı olup koridorun her iki yanında odalar bulunmaktadır. Ana merkezin kubbesi dört sütunla desteklenmiş merkezi kubbeye sahiptir. Külliyede ayrıca sekizgen planlı tuğla kümbet ile eyvan türbe bulunmaktadır.

Sinanpaşa Külliyesi

Sinanpaşa İlçe merkezinde bulunan külliye, Osmanlı veziri Celalettin Sinan Paşa tarafından 1524 yılında yaptırılmıştır. Külliye’de cami, imaret, okul ve ayrıca hamam bulunmaktadır. Moloz taş ile örülü ve kesme taşla kaplanan caminin; İki büyük, beş küçük kubbesi vardır. Sinan Paşa’nın mezarı da külliyenin bahçesinde bulunmaktadır. 16

 

SOCIAL COMPLEX BUILDINGS

Gedik Ahmet Pasa Social Complex

The building is in the city center of Afyonkarahisar and was constructed by architect Ayaz Aga by order of Gedik Ahmet Pasa, Mehmet the Conqueror’s Prime Minister, in 1472. There is a mosque in the center of the complex. There is a Turkish bath at the north east corner and there is a madrasah at the south east part of the complex. The mosque has got two main domes above mihrab and five of smaller ones above the outer place for community. The mosque is also known as Imaret Mosque among local people.

Tas (Stone) Social Complex

This building is in the center of Cay County and is from Seljuk time architecture. It was built by architect Ogul Bey by order of Yakup Oglu Yusuf Bey in 1278. The madrasah was built of bricks and ceramics but it has been changed into a mosque in time. The caravansary part has got a yard and covered area. A leopard figure was carved upon the gate as symbol of architect.

Boyali Social Complex

The complex which is in Boyali Village of Sinanpasa County is a Seljuk time building. It has a rectangular plan and has got rooms on both sides of the passage. There is a central dome supported with four columns in the center. The octagonal cupola standing in the complex is thought to belong to Kureys Bey.

Sinanpasa Social Complex

This building is in the city center of Sinanpasa City center. It was built by Ottoman minister Celaleddin Sinan Pasa in 1524. There are mosque, school, Turkish bath and public kitchen in the building. The stone made mosque is in a large yard and it has got two big and five small domes. Sinan Pasa’s tomb is in the garden of the complex.

KÖPRÜLER

Kırk Göz Köprüsü

Bolvadin İlçe merkezinin dışında, Akarçay üzerinde bulunmaktadır. Köprü kuzey ve güney bölümü olarak ikiye ayrılır. Güney bölümü Bizans İmparatoru I. Manuel Kommen tarafından 1150 yıllarında, kırk gözlü olarak mermer ve bazalt taştan yaptırılmıştır. Hicaz yolu üzerinde bulunan köprü, XVI.yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle, Mimar Sinan tarafından kuzey yönde 64 göze kadar uzatılmış olup 200 m uzunluktadır. Günümüze kadar ulaşan gözlerin sayısı 57’dir. Mimar Sinan, köprüye bir namazgâh ve suya inmek için bir merdiven yaptırmıştır. Köprüde bazalt, andezit ve mermer devşirme taşlar da kullanılmıştır. 17

 

Altıgöz Köprüsü

Afyonkarahisar Şehir Merkezi’nde Cirit kayalığının kuzeyindeki Akarçay üzerinde bulunmaktadır. İkisi yuvarlak, dördü sivri olmak üzere altı tane kemerli gözü bulunmaktadır. Bu nedenle Altıgöz Köprüsü denilmiştir. Moloz taşla yapılan dolgunun üzeri iri kesme taşla kaplanmıştır, yer yer devşirme taş kullanıldığı görülmektedir. Köprü üzerinde bulunan yatay dikdörtgen şekilli kitabeye göre, 1209 yılından önce Oğuz oğlu Sabıküddin Ebül Vefa İlyas Bey tarafından yaptırılan köprü, vasiyeti üzerine de, oğlu Ebu Hamid Hacı Mehmed bin İlyas tarafından 606 (1237) yılında bugünkü haline getirilmiştir.

İscehisar (Koca) Köprüsü

İscehisar İlçe merkezinde bulunan, antik Docimeum şehri içindeki İscehisar çayı üzerine kurulmuştur. Doğu-batı doğrultuda, tek gözlü, hafif sivri kemerli bir köprüdür. Bazalt ve andezit iri kesme taş ile kaplanmıştır. Köprünün üstü yassı taş ile kaplanmıştır. Her iki yanda taş korkulukları vardır. Andezit ve bazalt bloklar arasında çok sayıda Roma dönemine ait mermer parçaları, moloz veya kaplama taşı olarak kullanılmıştır. Halk arasında Koca Köprü olarak isimlendirilen eserin, Geç Roma dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce onarılmıştır.

BRIDGES

Kirk Goz Bridge

This bridge is on Akarcay (river) out of Bolvadin County. The bridge is divided into two parts as north and south. The south part was built by Byzantium Emperor Manuel Kommen in 1150 by marble and massive rock with forty arches. The bridge is on the way to Hedjaz and in XVI century it was made longer to 64 arches by Architect Sinan by order of Suleyman the Great. It is 200 meters long. 57 of the arches of the bridge managed to reach our time. Architect Sinan added a worship place and stairs to the bridge to go down to water. The bridge is made of marble and basaltic stones.

Incehisar (Koca) Bridge

This bridge was built on Incehisar creek which was known as Doueios River of Docimeum City in ancient times. The bridge was built in East-West direction on one single arch with slight slope on both sides. There are big cut stones on the surface of the bridge. There are eaves on both sides. Many pieces of ancient marble stone of Roman time were used randomly in the bridge. Local people call it “Koca” Bridge. The bridge is estimated as a late Roman piece of architecture.

Altıgoz Bridge

It is on Akarcay near the station premises in Afyonkarahisar City Center and in north of the Cirit rocks. The two rounded and the other four sharp, it has got six bays. Therefore it is called Altıgoz (Six Bays) Bridge. The riprap, made by rubble stones, was covered with huge face stones and it is seen that ingathering stones were used in patches. According to horizontal rectangular tablet on the bridge, it was made built by Oguz’s son Sabıkuddin Abul Vefa Ilyas Bey in 1209, and upon his testament it was brought into its present aspect by his son Abu Hamid Haci Mehmed bin Ilyas in 606 (1237). 18

 

DİNİ MİMARİ

Ulu Camii

Cami, dikdörtgene yakın yamuk planlı olup, 1272-77 yıllarında Sahipata Nusratüddin Hasan tarafından yaptırılmıştır. Dış duvarlar, kesme taş sıralıdır. Araları moloz taş ile örülmüştür. Üst örtü daha önce toprak damlı iken, son yıllarda yapılan onarımla yüksek pramidal çatı ile örtülerek üzeri çinko ile kaplanmıştır. Cami, beş sırada sekizerden kırk ahşap sütun üzerine oturtulmuştur. Ahşap sütunlar üzerine konan sütun başlıkları, çakma sarkıt ve baklava dilimlidir. Doğuya, batıya ve kuzeye açılan üç kapısı vardır. Doğuya bakan kapının üzerinde bir onarım yazıtı bulunur. Buna göre, Cami, Muzafferuddin Devle Bey’in oğlu Muinüddin İsa Bey tarafından H.742 (M.1341) yılında tamir ettirilmiştir. Ayrıca kuzeye açılan kapı üzerinde, Türkçe bir yazıt bulunur. Mihrap mermer olup, üç sıra kuşakla “Ayet-el Kürsi” yazılıdır. Selçuklu tarzı ahşap oymalı iki kanatlı minber kapısı ise Neccar Emir Hac Bey”in eseridir. Ahşap kirişler üzeri renkli kök boyayla geometrik ve bitkisel motifler işlenmiştir.

Gedik Ahmet Paşa Camii

Afyonkarahisar Merkezinde bulunan cami, hamam ve medrese ile beraber bir külliye oluşturur. Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa tarafından Anadolu Beylerbeyliği döneminde (M. 1472) Mimar Ayaz Ağa’ya yaptırılmıştır. Halk arasında “İmaret Camii” adıyla anılır. Orta kısımdan kemerle bölünmüş, art arda iki büyük kubbe ile örtülüdür. İki yanda sıralanan ve dışarı açılan odaları ise, üçer küçük kubbe örter. Kuzeydeki son cemaat yeri, altı yuvarlak sütunlu ve beş sivri kemerli kubbe ile örtülüdür. Doğu, batı ve kuzey duvarlarında iki, kıble duvarında üç sıra pencere vardır. Cami’nin duvarları içten kalem işi yazı ve geometrik desenlerle, üst pencereler ise renkli camlarla süslüdür. Nakışları Abdüssamed oğlu Hasan yapmıştır. Tek şerefeli minaresi, yivli burma biçimlerle süslü olup, yivlerin arası lacivert renkli sırlı tuğlalarla kaplıdır. 1940 yıllarında Vakıflar İdaresi’nce restore edilmiş, camide bulunan hatlar ise, eski özelliğini bozmadan İsmail Hakkı Altınbezer tarafından yazılmış, Avni usta tarafından uygulanmıştır.

Mevlevi (Türbe) Camii

Afyonkarahisar merkez Mevlana Mahallesi’ndedir. Halk arasında “Türbe” veya “Mevlevi Camii” isimleriyle de anılır. Caminin ana bölümleri; türbe, semahane, mescid, şerbethane, bacılar mahfili ve son cemaat yerinden oluşur. Ayrıca, derviş hücreleri, matbah-ı şerif, selamlık dairesi, mezarlık ve harem daireleri bulunmakta ise de, bugün selamlık, mezarlık ve harem daireleri mevcut değildir. Binanın kesme taştan yapılmış kapısı üzerinde, kitabe yerine kabartma bir Mevlevi külahı yer alır. Tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Büyük yangın sonucu yanan Mevlevihane, 1905’de II. Abdülhamit’in emriyle on dört bin altın harcanarak büyük bir onarım görmüştür. Kuzeye bakan cümle kapısından merdivenlerle çıkıldıktan sonra dedelerin hücreleriyle çevrili, ortasında şadırvan bulunan büyük bir avluya girilir. Eskiden Mevlevihane’nin doğusunda bulunan şeyh evi yangından sonra yıkılmıştır. Kapının sağındaki mutfağın bir bölümünde çilehane yer alır. Kasnağındaki renkli camlı pencereleriyle büyük kubbe, örtü sistemini oluşturur. Semahanenin doğusundaki şerbet- hanenin üst katında semahaneye bakan, kafeslerle çevrili kadınlar mahfili vardır. Semahanenin sol tarafı türbe bölümüdür. Türbede Mevlevi Şeyhlerine ait 12 sanduka bulunmaktadır. Mevlana’nın torunlarından Aba Puş-i Veli, Sultan Divani (Mehmet Semai Çelebi), Hızır Şah Çelebi gibi Mevlevi büyükleri ile Şah İsmail’in oğlu Elkas Mirza da burada yatmaktadır. Günümüzde cami olarak kullanılan yapıyı son olarak Mimar Arif Turunç tamir ettirmiştir. Afyonkarahisar mevlevihanesi’nin, tekkelerin kapatılmasından önce diğer Mevlevihaneler arasında ayrı bir yeri vardı. Semahane, matbah ve öbür bölümleriyle birlikte büyük bir mevlevihanedir. Mevlevilik’te Konya’dan sonra ikinci sırayı alır. 19

 

RELIGIOUS ARCHITECTURE

Ulu Mosque

The mosque has a rectangular-like plan and was built by order of Sahipata Nusratüddin Hasan in between 1272-1277. The outer walls are made of cut stone. The linking walls are made of undressed stone. The ceiling cover used to be earth but in recent times it has been reconstructed as pyramidal dome and covered with zinc. The mosque was built on 40 wooden columns as five rows of eight groups. The capitals of the columns are carved in diamond shape. The mosque has got three doors into three main directions of North, East and West. There is a repair report on the east side door. According to this report, the mosque was repaired by order of Muinuddin Isa Bey, son of Muzafferuddin Devle Bey in 1341. There is a Turkish report plate hanged on the northern door. Mihrab is made of marble stone and there are verses from the Quran. The wooden embossed double winged pulpit was made by carpenter Emir Hac Bey. The wooden traverses were painted with madder in geometrical and herbal motifs.

Gedik Ahmet Pasa Mosque

This mosque is in the city center of Afyonkarahisar and the building is a piece of a social complex with a Turkish bath and a madrasah. The mosque was built by architect Ayaz Aga by order of Gedik Ahmet Pasa who was one of the ministers of Mehmet the Conqueror in 1472. It is also known as “Imaret Mosque”. The ceiling of the mosque is covered with two big domes. Three smaller domes cover the rooms at each side. The last community place at the north side is covered with eleven domes. There are three rows of windows on east, west, and north walls but there are two rows of windows on the wall that mihrab stands in. The windows are ornamented with colorful glasses. The inner walls of the mosque are ornamented by hand work by Abdussamed Oglu Hasan. The minaret has got single balcony being in the shape of twisted with ribs carrying blue bricks between the ribs. The mosque was repaired in 1940. The ornamentation in the mosque was remade by Ismail Hakki Altinbezer and applied by Avni Usta in accordance with the original ones.

Mevlevi (Turbe) Mosque

The mosque is in Afyonkarahisar centrum Mevlana Avenue. It is also known as “Turbe” or “Mevlevi Mosque” among local people. The main parts of the mosque are: mausoleum, special worship chamber, masjid, sherbet chamber, gathering place for sisters and place of last community. Apart from these, there are dervish rooms, “matbah-i serif ”, meeting hall, graveyard and women’s quarters. Today, meeting hall, graveyard and women’s quarters do not exist. On the door of the building there is a dervish hat in place of the scripture. The mosque has got a single balcony minaret. The mosque was ruined by a fire disaster and it has been repaired by order of Abdulhamit II in 1905. There is a big yard with a fountain surrounded by small rooms led by the stairs of northern gate. The sheikh’s house was also ruined during the fire. A part of the kitchen place is also a dervish lodge. The big dome with colorful windows makes cover of the building. Women’s quarters are on the second floor surrounded by cage-like separators allowing them to see the yard. The left side of the special worship chamber is the place for mausoleums. There are 12 sarcophaguses belonging to mevlevi sheikhs. Mevlevi fathers like Aba Pus-i Veli (one of Mevlana’s grandchildren), Sultan Divani (Mehmet Semai Celebi), Hizir Sah Celebi and Shah Ismail’s son Elkas Mirza are sleeping at this place. Architect Arif Turunc is the last person who had the building repaired. The building is used as a Mosque today. Afyonkarahisar Mevlevi house used to have a special significance among others, before the law that banished the dervish lodges passed. It was a big one with many facilities and comes in the second place after Konya. 20

 

TERMAL TURİZM (KAPLICALARIMIZ)

Ömer Termal

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde bulunan Ömer Kaplıcası, şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta olup, ulaşım sorunu yoktur. Eski Türk hamamları, apart villalar, kapalı yüzme havuzu ve alışveriş olanakları bulunmaktadır.

Su Özelliği: 95 C° sıcaklıkta çıkan jeotermal akışkan karbonhidratlı sular grubuna girmektedir. Radyoaktivitesi 9,5 eman, pH değeri ise 7,2’dir.

Şifa Özelliği: Banyo tedavisinde, romatizmal hastalarda, kırık-çıkık sekellerinde, mafsal şişliklerinde, şişmanlık ve metabolizma bozukluklarında, eklem rahatsızlıklarında, çocuk felci rahatsızlıklarının rehabilitasyonunda yararlı olduğu gözlenmiştir. İçme yolu ile mide bozukluğu, hazım güçlüğü, bağırsak tembelliği, müzmin kabızlık gibi rahatsızlıklara iyi geldiği tespit edilmiştir.

Tedavi Tesisleri: Yıl boyu konaklama mümkündür. 35 adet apart otel, 279 yatak kapasitesine sahiptir. 3 adet havuzlu hamam, bir kapalı yüzme havuzu ve sosyal tesisler bulunmaktadır. Aynı jeotermal saha içinde özel sektöre ait Termal Resort Oruçoğlu Otel, İkbal Termal Otel, Korel Otel ve Hayat Termal İşletmeleri bulunmakta ve yeni termal tesisler de yapılmaktadır.

Gecek Termal

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde bulunan Gecek Kaplıcası, şehir merkezine 16 km uzaklıkta olup ulaşım sorunu yoktur.

Su Özelliği: 70 C° sıcaklıkta çıkan jeotermal akışkan karbonhidratlı sular grubuna girmektedir. Radyoaktivitesi 3,2 ile 10 eman arasında değişmektedir. pH değeri ise 7,6’dır.

Şifa Özellikleri: Banyo tedavisi ile romatizmalı hastalıklarda, ortopedik müdahale geçirenlerin fiziksel rehabilitasyonunda, metabolizma ve kadın hastalıklarında yararlı olduğu gözlenmiştir.

Tedavi Tesisleri: Yıl boyu konaklama mümkündür. Saha içinde bulunan 45 adet apart villanın 270 yatak kapasitesinin yanı sıra, Türk hamamı ve sosyal tesisler ile piknik alanı bulunmaktadır.

Gazlıgöl Termal Alanı

Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Gazlıgöl Kaplıcası, şehir merkezine 21 kilometre uzaklıkta olup ulaşım sorunu yoktur.

Su Özelliği: 64 C° sıcaklıkta çıkan jeotermal su, karbonhidratlı sular grubuna girmektedir. Radyoaktivitesi 0,2 ile 0,29 eman arasında değişmektedir. pH değeri ise 6,9’dur. 21

 

Şifa Özelliği: Banyo tedavisinde romatizmal hastalıklar, deri hastalıkları ve kadın hastalıklarında yararlı olduğu gözlenmiştir. İçme kürlerinde ise mide, safra kesesi, bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına yararlı olduğu tespit edilmiştir. Solunum yolu ile (inhilasyon), kan dolaşımını rahatlatıcı ve düzenleyici fonksiyonları olduğu bilinmektedir. Gazlıgöl Kaplıcası’nda, vücudun gereksinim duyduğu, rahatlatıcı ve tedavi edici termal su kaynakları çok zengin ve çeşitlilik gösterir.

Tedavi Tesisleri: Afyonkarahisar Belediyesi’nce işletilen kaplıca tesislerinde 6 tripleks villanın yanı sıra, 72 banyolu oda, 209 yatak kapasitelidir. Ayrıca 5 adet havuzlu hamamın yanı sıra, cilt hamamı ve içmece olarak kullanılan ve özel kaynak suyu ile beslenen tarihi hamamlar da bulunmaktadır. Son yıllarda Gazlıgöl Belediyesi’nin ve özel teşebbüsün yapmış olduğu işletmeler ve devre mülkler ile yatak kapasitesi oldukça artmıştır.

Ayrıca termal turizm alanı içinde çok sayıda özel oteller, devremülkler yapılmış olup, halen yapılmaya devam edilmektedir.

Heybeli Kaplıcası

Afyonkarahisar-Konya devlet karayolu üzerinde bulunan Heybeli Kaplıcası, Afyonkarahisar’a 30 km uzaklıkta olup ulaşım sorunu yoktur.

Su Özelliği: 52 C°’de çıkan jeotermal su, karbonhidratlı sular grubuna girmektedir. Radyoaktivitesi 6,9 ile 12,1 eman arasında değişmektedir. pH değeri 6,8 ile 7 civarındadır.

Şifa Özelliği: Romatizmal rahatsızlıkların yanı sıra, deri iltihapları, egzama gibi deri hastalıklarına iyi geldiği gözlenmiştir. Solunum yolu ile yapılan tedavilerde ise, kronik bronşit, faranjit ve astım hastalığına da iyi geldiği görülmüştür.

Tedavi Tesisleri: Jeotermal saha içerisinde bulunan 74 adet banyolu apart villaların 296 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Termal Otel’de ise 15 oda ile 38 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Tesisler Bolvadin Belediyesi’nce işletilmekte olup ayrıca özel termal tesisler de bulunmaktadır.

Hüdai Kaplıcaları

Sandıklı İlçemizin 8 km güneyinde bulunan Hüdai Kaplıcaları, çamur banyolarıyla tanınmış termal tedavi merkezidir. Sandıklı Belediyesi’nce işletilen kaplıcanın ulaşım sorunu yoktur.

Su Özellikleri: 62 C° ile 68 C° sıcaklıkta çıkan jeotermal akışkan, karbonhidratlı sular grubuna girmektedir. Radyoaktivitesi 13 ile 25 eman arasında, pH değeri ise 6,6 ile 7 arasında değişmektedir.

Şifa Özelliği: Banyo tedavisinde, romatizmalı hastalara, iltihaplı romatizmalara, siyatik ve kas ağrılarına, kadın hastalıklarına iyi geldiği gözlenmiştir. İçmece olarak sindirim sistemi bozukluklarına; solunum yolu ile de yapılan inhilasyon tedavilerinde yararlı olduğu görülmüştür.

Çamur Banyosu: Kaplıca bölgesinde bulunan az kumlu kil toprak, havuzlarda 68 C°’lik termal su ile karıştırılarak hazır hale getirilir. Hastanın başı ve göğsü dışarıda kalacak şekilde hasta çamura gömülür. Günde bir kez alınan çamur banyosunun, romatizmal hastalıklar, kırık çıkık sekelleri, çocuk felçleri ve kadın hastalıklarına yararlı olduğu gözlenmiştir. 22

 

Tedavi Tesisleri: Kaplıcada 64 yatak kapasiteli tam pansiyon otel, 264 yatak kapasiteli yarım pansiyon lüks otelin yanı sıra, 372 adet banyolu apart bulunmaktadır. Konaklama tesislerinde, 1600 yatak kapasitesiyle birlikte banyosuz apart odalar da bulunmaktadır. Hüdai Kaplıcalarında her türlü ihtiyaca cevap verecek sosyal tesisler bulunmaktadır.

Ayrıca yeni özel termal tesisler yapılmış olup, yapılmaya devam edilmektedir.

THERMAL TOURISM (Hot Springs)

Omer Thermal

Omer Hot Spring is on Afyonkarahisar-Kutahya road and is 15 km away from the city center which means no transport problem. There are old Turkish baths, covered swimming pools and apart hotels with shopping facilities around.

Water Features: The geothermal water of 95 C° is in the starchy group of water kinds. Radioactivity is 9.5 eman, pH value is 7.2.

Recovery feature: It is observed that the thermal has a healing effect on rheumatic patients, misshapen broken bones, swollen joints, overweight and metabolism problems and polio when used as bathing water. When used as drinking water, it has healing effect on stomach problems, digestive troubles, enteric problems and chronic constipation.

Treatment Facilities: It is possible to stay at any time of the year. Hotel with 35 apart has 279 beds capacity, 3 Turkish baths with swimming pools in, one social complex and a covered swimming pool are available.

Within the same area there are also Thermal Resort Orucoglu Hotel, Ikbal Thermal Hotel, Korel Hotel and Hayat Thermal as other options.

Gecek Thermal

Gecek thermal spring is on Afyonkarahisar-Kutahya road. The place is only 16 km away from the city center of Afyonkarahisar and there is no trouble in transport.

Water Features: The geothermal water of 70 C° is in the starchy group of water kinds. Radioactivity is between 3,2 and 10 eman, pH value is 7,6.

Recovery Feature: With bathing, the water has a cure effect on rheumatic troubles and physical rehabilitation for those who had orthopedic operation and good for metabolism of women against gynecological problems.

Treatment Facilities: It is possible to stay at any time of the year. Hotel with 35 apart has 270 beds capacity. There are Turkish bath and social complex with picnic place also.

Gazligol Thermal Resort

Gecek thermal spring is on Afyonkarahisar-Eskisehir road. The place is 21 km away from the city center of Afyonkarahisar and there is no trouble in transport. 23

 

Water Features: The geothermal water of 64 C° is in the starchy group of water kinds. Radioactivity is between 2,2 and 0,29 eman, pH value is 6,9.

Recovery Feature: With bathing, the water has a cure effect on rheumatic troubles, on dermatological troubles, and gynecological diseases. When used as drinking water, the thermal spring water is good for gastro intestinal troubles and kidneys. From inhalation of the vapor, the hot spring water is good for lungs and circulation system of human body. The thermal variety is so rich around the area of Gazligol.

Treatment Facilities: The hot spring facilities are managed by Afyonkarahisar Municipality. There are 6 triplex villas and 72 rooms with bathrooms having 209 beds capacity altogether. There are 5 Turkish baths with swimming pools. There are also historical Turkish baths used as skin baths and water drinking places. In recent years, Gazligol improved in bed capacity owing to the new hotels and facilities.

Heybeli Hot Spring

Heybeli thermal spring is on Afyonkarahisar-Konya state road. The place is 30 km away from the Centrum of Afyonkarahisar and there is no trouble in transport.

Water Features: The geothermal water of 52 C° is in the starchy group of water kinds. Radioactivity is between 6,9 and 12,1 eman, pH value is 6,8-7,0.

Recovery Feature: With bathing, the water has a cure effect on eczema and alike dermatological troubles. It is observed that the water is good for bronchitis and angina when inhaled.

Treatment Facilities: The 74 apart hotel have 296 beds of capacity for visitors. In thermal hotel, there are 15 rooms with 38 beds of capacity. The facilities are managed by Bolvadin Municipality.

Hüdai Hot Springs

Hudai Spring is 8 km south of Sandikli County is a treatment center famous with mud bathing. The place is run by Sandikli Municipality and has no problem of transportation.

Water Features: The geothermal water of 62-68 C° is in the starchy group of water kinds. Radioactivity is between 13 and 25 eman, pH value is 6,6-7,0.

Recovery feature: With bathing, the water has a cure effect on rheumatic troubles, sciatic nerves, and muscular pains. The water is good for digestive system organs. Inhalation is also good for health.

Mud Bath: The clay with little sand in it is mixed with 68 C° thermal water and the mud is ready. The person is buried into the mud leaving his/her head and chest out. Repeating the cure everyday is very good for the skeleton system of human body and gynecological troubles. 24

 

Treatment Facilities: The 64 beds capacity full board hotel and 264 beds capacity half-board hotel and 372 rooms with bathrooms are ready to serve the visitors at any time of the year. There are also 1600 rooms without bathroom (thermal) at the facilities. The place has many options for every kind of visitors.

DOĞAL GÜZELLİKLER

Akşehir Gölü

Afyonkarahisar ve Konya İl sınırı içinde kalan gölün yüzölçümünün 304 km²’si Afyonkarahisar İli sınırları içerisinde kalmaktadır. Denizden yüksekliği 956 m olan gölün çevresi sazlık ve kamışlıktır. Sultandağıları’ndan ve Eber Gölü’nden beslenmektedir. Kapalı havza içinde kalan gölün büyük bir bölümü tuzludur. Gölde sazan ve turna balığı yaşamaktadır. Ayrıca göçmen kuşların da uğrak yerlerinden biridir.

Eber Gölü

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinin sınırları içerisindedir. Yüzölçümü 150 km² olup, deniz seviyesinden yüksekliği 967 metredir. Büyük oranda kirlenen gölde, ekolojik dengelerin bozulması nedeniyle, göçmen kuşların gölü ziyaretleri azalmıştır. Gölün bazı bölümlerinde sazan ve turna balığı yaşamaktadır. Ayrıca gölde karabatak, yaban ördeği, çulluk gibi kuş türleri de bulunmaktadır.

Karamık Gölü

Çay İlçesi sınırları içinde bulunan Karamık Gölü’nün yüzölçümü 40 km²’dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.001 metredir. Gölde, saz ve kamış üretimi yanında sazan ve turna balığı da bulunmaktadır. Karabatak, çulluk, yaban ördeği gibi kuş türleri bulunmaktadır. Gölün güney kısımları nilüfer çiçekleriyle kaplıdır.

NATURAL BEAUTIES

Lake Aksehir

The lake is between Afyonkarahisar and Konya and 304 sqkm of the lake is included into Afyonkarahisar. The lake is 956 m above sea level with reedy surroundings. The lake gets its water from Sultan Mountains and Lake Eber. Most of the lake is salty. There are few kinds of fish living in the lake and the place is one of the resting places for migratory flocks of birds.

Lake Eber

The lake is in the boundaries of Cay, Bolvadin and Sultandagi Counties. Surface area is 150 sqkm and 967 meters above sea level.. Lake Eber was announced as a protected natural area in the first place in 1992. The lake is contaminated and the migratory birds rarely stop there in recent times. In some parts of the lake there are few kinds of fish and water birds. 25

 

Lake Karamik

The lake is in the boundaries of Cay County. Surface area of the lake is 40 sqkm. The lake is 1.001 meters above sea level. Lake Karamik was announced as a protected natural area in the first place in 1993. Lake Karamik gives opportunity for reed producers and few kinds of fish live in the lake. There are also some kinds of water birds. The southern parts of the lake is covered with water lilies.

DOĞAL GÜZELLİKLER

Acıgöl

Afyonkarahisar ve Denizli İl sınırları içerisinde bulunan Acıgöl’ün yüzölçümü 41,5 km²’dir. 20 km²’si Afyonkarahisar’a bağlı Başmakçı ve Dazkırı ilçelerinin sınırları içerisinde kalmaktadır. Denizden yüksekliği 842 metredir. Suyu sodalı olan gölden, sodyum sülfat ve türevleri üretilmektedir. Gölün güney doğusunda bulunan Söğüt Dağının eteklerinden kaynayan sular, gölü besledikleri gibi yaşam ortamları oluşturmaktadır. Yaz-kış flamingo sürülerinin yaşayabildiği özel bölgelerden birisidir. Sazlık alanlarda ve su kaynaklarına yakın kısımlarda kurbağa ve su kaplumbağası ile 3-4 cm büyüklüğünde balıklar yaşamaktadır. Besin zincirinin zengin olduğu Aşağı Akpınar Köyü ve çevresine flamingo, martı, karabatak, yaban ördeği, turna, yaban kazı, pelikan, leylek gibi göçmen kuşlar uğramaktadır. Güney doğusunda bulunan dağlarda ise yırtıcı kuşlardan kartal, şahin, atmaca yaşamaktadır. Acıgöl, kuş popülâsyonu bakımından Anadolu’da korunagelmiş en önemli bölgelerden biridir. Doğa sporlarıyla ilgilenenler için, gölün güney doğusundaki dağlar ve yaylalar çok önemlidir. Başmakçı İlçesi’nden, Aşağı Akpınar Köyü’ne doğru 4-5 kilometre gidilerek göle ulaşmak mümkündür.

Karakuyu Göleti

Dinar ilçesine bağlı Eldere köyünde bulunmaktadır. Yüzölçümü 1.099 hektar olan gölet, Afyonkarahisar-Antalya karayolu kenarındadır. Su kaynaklarının fazla oluşu, gölün kış aylarında donmasını engellemektedir. Gölün büyük bölümünde yetişen hasır otu, kamış, nilüfer ve birçok bitki türü, zengin florayı oluşturmaktadır. 1991 yılından itibaren bu bölgeye gelen dikkuyrukların yanı sıra, ördek, turna, leylek, balıkçıl, sakar meke, uzun bacak, saz delicesi, yalıçapkını, angut, söğüt bülbülü, flamingo, kuğu gibi kuşlar bu bölgede konaklamaya başlamıştır.

Flora

Afyonkarahisar, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin birleştiği noktada yer almaktadır. Hem bu özelliği, hem de sınırları içinde dağlar, bataklık ve göller gibi değişik habitatlar bulundurması nedeniyle flora ve vejetasyonda zenginlik arz etmektedir. Flora ve vejetasyondaki bu zenginlik özellikle Sultan Dağları, Akdağ, Kumalar, Ahır Dağı, Söğüt Dağı, Maymun Dağı ve Emirdağ’da dikkati çekmektedir. Ayrıca Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan Eber Gölü, Karamık Gölü ve Acı Göl gibi yerlerin bitki örtüsü oldukça zengindir. Bir fındık türü olan “Corylus avellana” Sultan Dağları’nın mikroklima içeren kuzey yamaçlarında büyük topluluklar oluşturmaktadır. Diğer fındık türü “Corylus colurna” ise yine aynı tepelerin kayalık alanlarında “Taxus baccata” (Porsuk Ağacı) ile karışık halde seyrek topluluklar oluşturmaktadır. “Taxus baccata” (Porsuk Ağacı)’ya göre daha yaygın olan “Corylus colurna” oldukça geniş gövdelere sahiptir. Bu amaçla yapılan göğüs yüksekliğinde gövde ölçümlerinin 380 cm’ye ulaşması dikkat çekicidir. 26

 

NATURAL BEAUTIES

Lake Acigol

The lake is in the boundaries of Denizli and Afyonkarahisar. Surface area of the lake is 41,5 sqkm. 20 sqkm of the lake is on the register of Basmakci and Dazkiri Counties of Afyonkarahisar. The lake is 842 m above sea level. Water of the lake contains soda and sodium sulphate and its sorts are produced from the water. The area is convenient for flamingo habitat whole year. Lake takes its water from springs of Sogut Mountain. There are small kind of fish, water turtles and frogs living in the lake. Many kinds of migratory birds stop by. Some raptors also live near the lake on the mountains of southeast. Acigol is one of the best places in terms of bird population in Turkey. Surrounding mountains and uplands are convenient for many nature sports. It is possible to reach the lake 4-5 km after Basmakci County, lake is near Asagi Akpinar Village.

Puddle Karakuyu

The puddle is in Eldere Village of Dinar County, near Afyonkarahisar-Antalya road. Surface area of the puddle is 1.099 hectares. The lake was announced as protected natural area in the first place in 1994. Water resources are enough to keep the lake unfrozen during winter time. The lake has a rich flora of plants and animals; especially the bird population is worth to see.

Flora

Afyonkarahisar takes place at the intersection of three climate zones, Inner Anatolia, Aegean and Mediterranean. Another advantage is that there are many mountains lakes and swamps give Afyonkarahisar the opportunity to reserve a large scale of habitats and so flora and vegetation become richer than many other places around. This lushness draws attention especially at Sultan Mountains, Akdag Mountain, Kumalar Mountains, Ahir MountainSogut Mountain, Maymun Mountain ad Emir Mountain. Apart from that, the lakes of Eber, Karamik and Acigol have rich vegetation. “Corylus avellana” is a kind of hazelnut and is seen in large groups at north sides of Sultan Mountains. “Corylus colurna” is another kind of hazelnut and is seen on the rocky areas of the same hills among “Taxus baccata” (yew). “Corylus colurna” has a great trunk when compared to “Taxus baccata” (yew). Some of them have 380 cm measurement taken around.

YAYLALAR

Kültürümüzde var olan yayla yaşamı, günümüzde az da olsa devam etmektedir. Turizmin çeşitlendirilmesi politikaları doğrultusunda, yayla ve dağ turizmi önem kazanmıştır. Kış sporlarının yanı sıra, her mevsim uygulanabilen doğa yürüyüşleri, zirve tırmanışları, yayla ve dağ turizminin gelişmesine neden olmuştur. İlimizde termal turizmin gelişmesiyle birlikte, termalizme entegre olabilecek yayla ve dağ turizmi olanakları, bölgemizde yeterli miktarda bulunmaktadır. Termal tedavi süresinin en az 21 gün olduğu düşünülürse, termal tedaviye katılan bireylerin periyodik zaman dilimlerinde dağ veya yayla ortamlarına götürülmeleri, tedavileri için yararlı olacaktır. 27

 

Turizme hizmet edebilecek yaylalarımız şunlardır:

Merkez : Gölcük ve Çıngıraklı yaylaları.

Bayat : Mekan Yaylası.

Başmakçı : Çığrı Yaylası.

Dinar : Cerit ve İncebel Yaylaları.

Emirdağ : Yellibel, Yassıyurt, Gölcük, Çomaklı Yaylaları.

Hocalar : Eldizan Yaylası.

İscehisar : Ağın ve Çatağıl Yaylaları.

Sandıklı : Kocayayla, Oktur, Kilimatan Yaylaları.

Sultandağı : Kocayayla, Kirazlı, Manastır Yaylaları.

Şuhut : Kumalar, Şahbendi, Başören Yaylaları.

Kocayayla ve Oktur Yaylası

Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde kalan, Akdağ’ın yamaçlarında ve vadilerinde bulunan Kocayayla ile Oktur yaylaları diğerlerinden önemlidir. Bu iki yayla ve çevresi, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca “Tabiat Parkı” olarak ilan edilmiştir. Bitki örtüsünün yanı sıra, yaban hayatı bakımından da oldukça zengindir. Geyik, yılkı atları, kurt, domuz, tilki, tavşan gibi hayvanların dışında kınalı akbaba, sakallı akbaba ve kartal da yaşamaktadır.

Derelerinde yaşam bulan balıklar sayesinde bazı yıllar göçmen kuşlara da ev sahipliği yapmaktadır. Ekolojik dengeleri bozulmamış olan bu bölgelerde, yürüyüş sporları, dağcılar için dik kaya ve zirve tırmanışları, macera arayanlar için mağara ve kanyon gezilerinin yanı sıra; endemik türlerin bulunduğu vadilerdeki biyolojik zenginlik, flora ve fauna araştırmacılarının ilgisini çekecek niteliktedir. Ayrıca yabanileşmiş yılkı atlarının bu bölgede özgürce yaşamlarını sürdürmeleri Kocayayla’ya ayrı bir güzellik katmaktadır. Alternatif turizm için, önemli bir zenginlik kaynağı olduğu söylenebilir.

PLATEAUS

Plateau life is a part of our culture and still continues today. Mountain and plateau tourism gain importance everyday thanks to mountain and nature sports attracting people from big cities. Thermal tourism is convenient to be associated to mountain and nature sports. Thermal therapies generally take 21 days in average at least and this time is long enough to take those people to mountains for trekking and bushwalking for better improvement of health.

Here are the uplands that have a tourism potential:

Merkez : Golcuk ve Cingirakli Plateaus.

Bayat : Mekan Plateau.

Basmakci : Cigri Plateau.

Dinar : Cerit ve İncebel Plateaus.

Emirdag : Yellibel, Yassiyurt, Golcuk, Comakli Plateaus.

Hocalar : Eldizan Plateau.

Iscehisar : Agin ve Catagil Plateaus.

Sandikli : Kocayayla, Oktur, Kilimatan Plateaus.

Sultandagi : Kocayayla, Kirazli, Manastır Plateaus.

Suhut : Kumalar, Sahbendi, Basoren Plateaus. 28

 

Kocayayla Plateau

Being in Sandikli County, and placed on Akdag Mountain slopes and valleys, Kocayayla and Oktur plateaus are more significance than the others. Those two plateaus and their vicinity is a “Natural Park” which was announced by Turkish governmental authorities. Vegetation and animal habitat are very rich at the area. There are many wild animals and birds living in the area. Creeks also have fish and this attracts some migratory birds. Ecological balance is in a good condition in this area and is very convenient for taking a walk among the natural beauties. Caves are good for speleology and there are deep valleys for canyoning. Also endemic species are available on the slopes of the valleys that can attract biological researchers for flora and fauna. Wild horses at large also make the place attractive.

MAĞARALAR

Kurt İni Mağarası

Sandıklı İlçesi’ne 34 km. Kocayayla’ya 6 km. uzaklıkta bulunan mağara, Bökenin Yurdu mevkiindedir. Çam ormanlarıyla kaplı girişinden itibaren 276 m uzunluğunda olduğu saptanmıştır. Kış aylarında içerisinde su akmaktadır. Son kısmında orta büyüklükte bir galeri bulunmaktadır. Koridor boyunca sarkıt ve dikitlerin yanı sıra, kaya yüzeylerinde oluşan siyah ve beyaz parlak yüzeyler bu bölgede bulunan minerallerden kaynaklanmaktadır.

Buzluk Mağarası

Sultandağı İlçesi’ne bağlı, Dereçine Beldesi’nin güneyinde bulunan Sultandağı’nda bulunmaktadır. Dereçine Beldesi’nden itibaren, meşe ormanları arasından toprak yolla Kirazlı Yaylası’na kadar araçla gitmek mümkündür. Buzluk Mağarası’na ulaşmak için, Kirazlı Yaylası’ndan itibaren 3 saatlik zorlu bir yürüyüş gerekmektedir. Ardıç ve fındık ormanları arasında bulunan patikadan yürüyerek önce Kapı Kayalar’a daha sonra Yongalı mevkiinden Elmas Deresi’ne ulaşılır. Dereden itibaren, karşı yamaçlardaki kayalıklara doğru tırmanmak gerekir. Tırmanma sonunda, büyük bir peri bacasını andıran kaya kütlesinin ardında mağara girişi görülür. Buzluk Mağarası’nın girişi sadece bir kişinin geçeceği büyüklüktedir. Düşey doğrultuda gelişen mağara üç kademeden oluşmaktadır. Girişte sizi karşılayan serin hava, ikinci kademeden itibaren iyice soğumakta ve zeminde buzlanmalar başlamaktadır. Tabana inildiğinde kalın buz tabakası ve duvarlardan sarkan buzullar dikkat çekmektedir. Temmuz ve Ağustos aylarında buzlanma oluşan mağaradan, kış aylarında buhar çıktığı söylenmektedir.

Karacamal Mağarası

Şuhut İlçesinin Balçıkhisar Beldesi’ne 10km uzaklıkta, Kocadere Bölgesi’nde bulunmaktadır. Mağaranın girişi geniş olmasına rağmen ilerledikçe daralmakta ve birkaç kola ayrıldığı görülmektedir. Beş galeriye sahip mağaranın, dört galerisi oldukça geniştir. İlkbahar aylarında su seviyesinin yükselmesinden dolayı son galeriye ulaşmak zordur. Karacamal Mağarası’nda bol miktarda yarasa yaşamaktadır. Mağarada bulunan sarkıtların ve kayalardaki su izlerinin oluşturduğu şekiller mağaraya ayrı bir güzellik katmaktadır. 29

 

Karapınar Kuzuini Mağarası

Şuhut İlçesi Balçıkhisar Beldesi’ne 12 km uzaklıkta, Karacamal Mağarası’ndan daha yukarıdadır. Giriş kısımlarında koyun beslendiği için, Kuzuini Mağarası denilmiştir. Dar koridor şeklinde ilerleyen mağaranın sonunda orta büyüklükte bir galeri bulunmaktadır. Sarkıt ve dikitlerin sıkça görüldüğü mağara, mağaralar içinde en fazla dikkat çekenidir.

Kurtini Cave

This cave is 34 km to Sandikli county and 6 km to Kocayayla. Its entrance is covered with pine forest and it was measures that its depth was 276 meters. A stream runs in the cave in winter time. There is a medium size gallery at the bottom part. There are stalagmites and stalactites alongside interesting white and black surfaces owing to the minerals in the earth.

Buzluk Cave

The cave is at Sultandagi Mountain. It is not possible to reach the cave with automobile because there is no road. You need to take a three-hour trek among hazelnut trees and juniper bushes on a tough land until Kapikayalar (gate stones) and continue to Elmas Creek passing through Yongali. After the Creek you need to climb the rocks to reach the entrance of the cave. It is hidden behind a huge rock. The entrance is very narrow allowing to only one person to enter each time. The cave has three levels developing on a vertical course. At the entrance a cool weather welcomes you and in the second level the weather becomes chilling but at the bottom you can see the frosted places in patches. At the very bottom there is a thick ice layer and ice caps coming from the walls of the cave. The cave makes ice in July and August but in winter time it is observed that steam comes out of the cave.

Karacamal Cave

The cave is in Kocadere Area 10 km to Balcikhisar Resort, Suhut County. The entrance of the cave is large but it gets narrowed and divides into some branches as you move on. The cave has got five galleries and four of them are quite large. In spring time the last gallery is hard to be reached because of the rising water level. There are a lot of bats living in Karacamal Cave. The stalactites and water tracks on the rocks have a great contribution to the visualization of the environment when you are in the cave.

Karapinar Kuzuini Cave

This cave is higher than Karacamal Cave and 12 km to Balcikhisar Resort, Suhut County. There are narrow corridors ending up a middle large gallery. There are stalactites and stalagmites in the cave. It is the most attractive one among other caves around. 30

 

PERİ BACALARI

Volkanik arazilerde görülen peri bacaları, sellenme sularının neden olduğu, farklı aşınma sürecinde oluşan sütun, pramidal sütun görünüşlü yer şekilleridir. Afyonkarahisar ilinin jeolojik yapısı gereği, volkanik arazi üzerinde bulunan İhsaniye, İscehisar, Bayat ve Bolvadin ilçelerinde değişik biçimlerde, şapkalı veya şapkasız çok sayıda peri bacaları bulunmaktadır. Bunlardan Bolvadin İlçesine bağlı Özburun Kasabası’nın Minareli Deresi’nde yer alan peri bacaları, diğer yörelerdeki peri bacalarından farklı oluşumlarıyla dikkat çekmektedir.

Ayrıca Bayat İlçesi’nin İnpazarcık Mevkii ile Mekân Yaylası’nın karşısında bulunan Eyerli Dağı’nın yamaçlarında peri bacalarına rastlanılmaktadır. Peri bacalarının en yoğun olduğu bölgeler ise, İscehisar İlçesi’nin Seydiler Beldesi’nden başlayarak İhsaniye İlçesi’nin Döğer Beldesi’ne kadar uzanan ve Afyonkarahisar Valiliği tarafından yaptırılan Turizm Kuşağı Yolu ile birbirine bağlanan güzergâh çevresinde görülmektedir.

İscehisar İlçesi, Seydiler Beldesi’nin içinde ve çevresindeki vadilerde irili ufaklı çok sayıda peri bacası bulunmaktadır. Afyonkarahisar-Ankara karayolunun kenarında bulunması nedeniyle ulaşımı kolaydır. Bunun yanı sıra Karakaya Köyü’nün Veliler Mahallesi’nde, Ağın Dağı’nın eteklerindeki kaya yerleşimlerinin önünde, Çatağıl Köyü’ne 2 km kala orman içinde bulunan Ornaş Kayalıkları civarında bol miktarda peri bacaları bulunmaktadır. İhsaniye İlçesi’ne bağlı Kıyır Köyü’nün sırtını yasladığı dağın eteklerinde; Ayazini Beldesi’nin çevresinde, Göynüş Vadisi ve Demirli Köyü civarında; Bayramaliler Köyü civarında, Üçlerkayası Köyü ve çevresinde Afyonkarahisar İli’nin en büyük şapkalı veya şapkasız peri bacaları veya peri bacası vadileri bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 110 kilometrelik köy yolları ile birbirine bağlanan bu bölgede, doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi örenyerleri de bulunmaktadır.

FAIRY CHIMNEYS

Fairy chimneys are seen on volcanic lands and their formation is due to different abrasion of the land under the floods of rain waters. The fairy chimneys have a pyramidal column appearance. Ihsaniye, Incehisar, Bayat and Bolvadin Counties are on volcanic land and there are many fairy chimneys in those areas with or without hat in various shapes. In Minareli Creek of Ozburun Town, Bolvadin County, there are quite different from the fairy chimneys of other places mentioned. There are some fairy chimneys on the slopes of Eyerli Mountain (opposite to Inpazarcık Area and Mekan Plateau).The areas having the most fairy chimneys can be seen by following the Tourism Generation Road which leads to Doger Region starting from Seydiler Resort of Incehisar County.

In Seydiler Resort of Incehisar County, there are many fairy chimneys from the small sizes to biggest ones. The place is near Afyonkarahisar-Ankara road and access is easy. Besides, there are fairy chimneys in Veliler Avenue of Karakaya Village, in front of the rock settlements that are near Agin Mountain and around Ornas Rocky Place that is in a forest 2 km before Catagil Village. The biggest fairy chimneys valleys of Afyonkarahisar can be seen in Ihsaniye County, Goynus Valley and around Demirli Village, around Bayramaliler Village, and Uclerkayasi Village and vicinity. All these places are linked to each other by land roads of 110 km and there are ancient ruins besides natural beauties. 31

 

ŞEHİTLİK VE ANITLAR

Utku (Zafer) Anıtı

Afyonkarahisar şehir merkezinde bulunan Anıtpark’ın içinde yer almaktadır. Avusturya’lı heykeltıraş Krippel’e yaptırılmış ve 24 Mart 1936 tarihinde büyük bir törenle, İsmet İnönü tarafından açılmıştır. Kurtuluş Savaşı anısına, taş kaide üzerine galip gelen Türk askeri ve yenik düşen düşman askerini betimleyen bronz heykel bulunmaktadır. Taş kaidenin dört tarafına da, savaşla ilgili bronz kabartmalar konulmuştur.

Kocatepe Anıtı

Afyonkarahisar İli merkez ilçesine bağlı Büyük Kalecik Beldesi sınırları içinde ve 1.874 rakımlı Kocaetepe üzerinde bulunmaktadır. Büyük Kalecik Beldesi’nden 8 km daha yukarıda olup Afyonkarahisar’a 20 km uzaklıktadır. 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından, Büyük Taarruz Harekâtı’nın başlatıldığı ve yönetildiği Kacatepe’ye varmak üzere tırmanışı simgeleyen anıttır. Coğrafî konumu itibariyle Sinanpaşa ve Afyonkarahisar ovalarına hakim bir yerdir. Kocatepe’de Atatürk Anıtı’nın yanı sıra tören alanı ve siperler bulunmaktadır.

Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği

Afyonkarahisar İli merkez ilçesine bağlı Büyük Kalecik Beldesi’nde bulunmaktadır. Kocatepe’ye ulaşmanın tek yolu olan Kurtkaya mevkisindedir. Afyonkarahisar’a 12 km uzaklıktadır. Bu müstahkem mevkii savunan, 2500 kişilik düşman kuvvetlerine saldıran Yüzbaşı Agah Efendi’nin 150 kişilik Mehmetçiği bulunmaktaydı. Düşman kuvvetlerinin içlerine kadar cesaretle dalan Yüzbaşı Agah Efendi ve 103 arkadaşının şehit olduğu, bu önemli mevkii, canları pahasına alan, Yüzbaşı Agah Efendi ve 103 Mehmetçiğin anısına yaptırılmıştır. Şehitlikte; tören alanı, sembolik şehit kabirleri ve anıt bulunmaktadır.

Büyük Taarruz Şehitliği ve Mustafa Kemal Atatürk Anıtı

Afyonkarahisar’a 17 km uzaklıkta, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun Antalya kavşağı ayrımının hemen güney tarafında, Sincanlı Ovası’na hakim bir tepe (Sarıkız) üzerinde bulunmaktadır. İç Anadolu ve Marmara’dan Ege ve Akdeniz’e gidip gelen araçların görebileceği şekilde inşa edilen Şehitlik ve Anıt yılın her günü ziyarete açıktır. 26-29 Ağustos 1922 tarihlerinde şehit düşen 275 subay ve 2150 Mehmetçik anısına yaptırılan sembolik şehitliktir. Şehitliğin ön kısmında, şadırvan ve namazgâh bulunmaktadır. Kemerli kapı girişinden sonra şehit mezarları, kaidesi ile birlikte 18 m yükseklikte Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı, Anıt’ın iki yanında 45’er m² rölyefler bulunmaktadır. 32

 

Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği

Sinanpaşa İlçesinin güneydoğusunda, 1591 rakımlı Çiğiltepe’de bulunmaktadır. Düşman kuvvetlerinin önemli bir savunma hattı olan Çiğiltepe’yi almakla görevlendirilen 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey, tepeyi yarım saat içerisinde alacağını Başkomutan Mustafa Kemal’e söz vermesine rağmen tepeyi alamayınca, beylik silahıyla intihar etmiştir. İntihardan kısa süre sonra, tepeyi ele geçiren Mehmetçik, düşman ordusunu perişan etmiştir. 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ve şehit düşen Mehmetçiklerin anısına 1996 yılında yapılmıştır.

Hava Şehitliği (Garnizon Şehitliği)

Üsteğmen Cemal ve Bahattin, 24 Temmuz 1922 sabahı, I. Dünya Savaşından kalan uçaklarıyla, Akşehir karargâhından kalkarak, Afyonkarahisar üzerinde keşfe çıkarlar. Bu sıra, iki Yunan uçağının saldırısına uğrarlar. Havada süren çarpışma sonunda, birini vururlar diğeri ise kaçarken Akçay civarına çakılır. Yunan karargâhından kalkan yeni bir avcı uçağının saldırısına rağmen, mermisi ve yakıtı tükenen kahramanlarımızın uçağı, Gazlıgöl ve Çayırbağ kasabaları arasında yere çakılır ve şehit düşerler. İstiklal Savaşı’nda şehit düşen Üsteğmen Cemal ve Bahattin Beylerin kahramanlıkları anısına, Asri Mezarlık içinde Anıtsal Mezar yaptırılmıştır. Bu şehitlikte günümüze kadar şehit olanların mezarları bulunmaktadır.

Anıtkaya Şehitliği

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde Anıtkaya Beldesi’nde bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında 28 Ağustos 1922’de, yapılan muharebeler esnasında, 13. ve 20. Alay’dan şehit düşen Mehmetçiklerin anısına Anıtkaya’nın 1 km kuzey batısında yapılmıştır. Şehitlikte altı subay ve altı erin kabri bulunmaktadır. Höyük olan tepe üzerine yapılmıştır.

Yıldırım Kemal Şehitliği

Afyonkarahisar ili, Sinanpaşa İlçesi’nin Yıldırım Kemal Köyü’nde tren istasyonu bitişiğinde bulunmaktadır. Yıldırım Kemal, Büyük Taarruz Harekâtı’nın başladığı sırada hasta yatmakta olduğu hastaneden kaçarak Fahrettin Altay Paşa’nın bulunduğu cepheye giderek savaşa katılmak ister. Ülkesini bu denli seven genci kıramayan Fahrettin Paşa, Yıldırım Kemal’i ikinci Tümen’e, oradan da Küçük Köy’de bulunan ikinci Alay’a gönderir. Burada düşmanın kaçışını engellemek için Küçük köy’de bulunan tren istasyonuna saldırır. Kaçmak üzere olan düşman kuvvetlerine çok büyük zayiat veren Yıldırım Kemal’in birliğinden 36 arkadaşı ve kendisi şehit olur. Yıldırım Kemal’in bu kahramanlığı sonucu, İstasyona Yıldırım Kemal’in adı verilir. Ayrıca istasyon yanına Yıldırım Kemal’in mezarı ve şehitlerin adlarının yazıldığı dikili taş konur.

Giresunlular Şehitliği

İscehisar İlçesi, Doğanlar Köyü sınırları içerisinde, Dedesivrisi civarında bulunmaktadır. Giresun ve çevresinden gelen gönüllülere, Giresunlu Topal Osman komuta etmiştir. 26 Ağustos 1922 tarihinde 47. Alay’a bağlı bu birlik, kesintisiz olarak 35 saat savaşarak Dedesivrisi’ni Yunan birliklerinden geri almıştır. 27 Ağustos 1922 tarihinde 14 Giresunlu gönüllü askerin şehit olmaları anısına bu şehitlik yapılmıştır. 33

 

MONUMENTS

Utku (Zafer) Monument

This monument is in Monument Park at the center of Afyonkarahisar. It was ordered to Austrian sculptor Krippel and it was placed its current place on March 24, 1936 with a great ceremony where Ismet Inonu also attended. There is a bronze statue on stone base depicting the victorious Turkish soldiers at the War of Independence. There are bronze embossments at four sides of the base.

Kocatepe Monument

This monument is on Kocatepe hill that is 1.874 m above sea level. The hill is in Kalecik Resort of central Afyonkarahisar. The hill is 8 km away from Büyük Kalecik Resort and 20 km away from Afyonkarahisar. It is the place where Supreme Commander M. Kemal Ataturk started and managed the Great Assault on August 26, 1922. The hill can see Sinanpasa and Afyonkarahisar plains. There are the trenches and Ataturk statue and ceremonial ground.

Captain Agah Efendi Cemetery of Martyr

This monument is in Kalecik Resort, the central county of Afyonkarahisar. It is at the Kurtkaya area which is the only way to Kocatepe. The place is 12 km to Afyonkarahisar. Captain Agah Efendi fought back 2500 of enemy soldiers with only 150 soldiers at his command. Agah Efendi and his 103 friends martyrized here but managed to capture the place. There are ceremonial ground, burial ground and the monument in the place.

Great Assault Cemetery of Martyr and Monument of Mustafa Kemal Ataturk

The monument is 17 km away from Afyonkarahisar. The place of the monument is a hill looking over the Sincanlı Plain. The hill is called Sarikiz and is just at the south side of Antalya crossroad of Afyonkarahisar-Izmir road. The cemetery was built as making it possible to see from the way which is used to link inner Anatolia and Marmara regions to Aegean and Mediterranean regions. The monument and cemetery is open for visit at any time of the year. The monument was built in the memory of 2150 soldiers and 275 officers who died a martyr on August 26-29, 1922. There is a praying place and a fountain at the entrance of the cemetery. After entering an arched gate, there are graves of the soldiers and 18 meter-high monument of Supreme Commander Mustafa Kemal. There are reliefs at two sides of the monument covering 45 sqm each.

Colonel Resat Cigiltepe Cemetery of Martyr

This monument is on Cigiltepe which is a hill 1591 meters above sea level. Colonel Resat Bey was in charge of capturing the hill (Cigiltepe) promised to take the hill in half an hour to the Supreme Commander Mustafa Kemal but he could not accomplish his mission as he promised in half an hour and committed a suicide. After a very short while, the hill was taken by Turkish soldiers and put one more step forward on the way to victory. The monument was built in 1996 in the memory of Colonel Resat Bey, commander of 57th division and his gallant soldiers. 34

 

Air Force Cemetery of Martyr

First lieutenant Cemal and Bahattin went on an exploration flight on Afyonkarahisar with their aero plane inherited from World War I on July 24, 1922 in the morning. They were assaulted by two Greek aero planes by the time. The two Turkish pilots managed to beat the Greek aircrafts and destroyed them in the air. A new hunter plane came from Greek headquarters. Turkish plane had neither ammo nor fuel, so it ended up plane crash with martyrdom of two gallant pilots near Gazligol and Cayirbag towns. In the memory of those two officers, there is a monument in the modern cemetery of Afyonkarahisar.

Anitkaya Cemetery of Martyr

This cemetery is in Anitkaya Resort, on the Afyonkarahisar-Kutahya road. The monument was made in the memory of soldiers that died a martyr during the war of independence on August 28, 1922 battles. The soldiers were from 13th and 20th divisions. There are six officers and six privates sleeping in the cemetery.

Yildirim Kemal Cemetery of Martyr

This cemetery is next to the train station of Yildirim Kemal Village of Sinanpasa County, Afyonkarahisar. Yildirim Kemal escapes from the hospital he was being treated and wants to join the war at where General F. Altay Pasa was in charge. Fahrettin Altay Pasa cannot break this patriot young man and sends him to various places. In the end, Yildirim Kemal manages to capture

the train station at Kucukkoy Village while stopping the enemy run away in time. After a harsh battle Yildirim Kemal dies a martyr and is buried to the same place with his 36 friends. After his gallant fight, the train station was given his name and a monument was built bearing all the names on it.

Giresunlular Cemetery of Martyr

This cemetery is in a place about Dedesivrisi, in Doganlar Village of Incehisar County. Topal Osman from Giresun commanded on the ones who came from Giresun and around. On August 26, 1922, this unit was bound to 47th division and fought for 35 hours incessantly and took Dedesivrisi back from Greek troops. This cemetery of martyr was built in the memory of 14 volunteers from Giresun who gave their lives for their mother land.

EL SANATLARI

Keçecilik

Keçe, yünlerin nem, sıcaklık ve basınç altında birbirlerine sıkıca yapışmasından oluşur. Afyonkarahisar el sanatları içinde önemli bir yere sahiptir. Eskiden insan gücü ile hamamda pişirilerek yapılan keçe, bugün makinelerde pişirilerek yapılmaktadır. Yapılan keçeye, yapan ve yaptıran kişilerin adları yazılmakta, keçelerin üzerine mavi, kırmızı, yeşil renklerden oluşan motif ve şekiller işlenmektedir. Demiryolu, göbek, yıldız, tavan, ay yıldız işlenen motiflerden bazılarıdır.Tarih boyunca birçok yerde kullanılan keçeye, sanayinin ve teknolojinin gelişmesi ile ilgi azalmıştır. Bu nedenle keçe ustaları ve üretimleri günden güne kaybolmaktadır. 35

 

Çanak-Çömlek Yapımı

Afyonkarahisar’da yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. 3000 yıllarından itibaren, çanak, çömlek yapıldığı anlaşılmaktadır. Killi topraktan yapılan çanak ve çömlekler fırınlandıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.

Halı ve Kilim Dokumacılığı

Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar, birçok halı atölyesi bulunurken, günümüzde bu dokumacılık önemini kaybetmiştir. İlimizde son yıllarda halıcılığın önüne kilim dokumacılığı geçmiştir. Afyonkarahisar’da kilim dokunan yerler arasında Bayat ilçesi önem kazanmıştır. Emirdağ, Sandıklı, Dinar, Dazkırı ve çevre köylerinde de dokunmaktadır. Ayrıca Emirdağ İlçesi’ne bağlı Örenköy’de ticari amaçla ipek halı da dokunmaktadır. Afyonkarahisar yöresel kilimlerinde, kirmanda eğrilmiş ve doğal kökboyalı yün ipler kullanılmaktadır. Afyonkarahisar kilimleri, üzerlerinde bulunan motiflere göre adlandırılır. Emirdağ köylerinde kilim ve zilinin yanı sıra çuval,

gelir harharı, seccade, terki heybesi, dal heybesi, yastık, cicim gibi eşyalar dokunmaktadır. Bu dokumalarda kullanılan motiflere verilen benzetme adlar ve belirli anlatıma dayalı kompozisyonlar adeta kilimlerin dilidir. Gelinparmağı, kız farı, kız yanağı, turna katarı, seher kuşlu, kirli yanışlı, koçboynuzu, aman kız, eli belinde, yıldız, zülüf, yar yâre küstü, çapraz, Emirdağ kilimlerinde kullanılan bazı motiflerin adlarıdır. Bilhassa Bayat ilçesinde dokunan kilimlerin ünü yurt dışına kadar uzanmıştır.

Koşumculuk

Afyonkarahisar’da kökü çok eskilere dayanan el sanatlarından biridir. Atların arabaya koşulması için gerekli olan amut, paldım, dizgin, şeker, ok kayışı, sırım gibi deri ürünlerinin yapımı ile uğraşan bir el sanatı dalıdır. Afyonkarahisar’daki koşumcular, kasaplardan aldıkları manda (camız) derilerinin şaplandıktan sonra kayış haline getirmekte ve daha sonra koşum eşyalarını yapmaktadır. Koşumların üzerine dökümden yapılmış saçak ve püsküller süs için konulmaktadır. Koşumculuğa olan ilgi bugün yok denecek kadar azdır.

At Arabacılığı

Koşumculuğa paralel olarak gelişmiş el sanatıdır. Şehirdeki çeşitli atölyelerde son derece sağlam ve özenle boyanarak, manzara resimleriyle süslü at arabaları yapılmaktadır. Boyadan başka prinç çakma düğmelerle de süsleme zenginleştirilir. Çevre illerde satışı yapılan at arabaları, yaylı tatar arabası, fayton olmak üzere çeşitli biçimlerde üretilmektedir. Bugün bu el sanatına olan ilgi oldukça azalmıştır.

Demircilik ve Bakırcılık

Eskiden çok önemli olmalarına karşın bugün özelliklerini yitirmiş olan el sanatlarıdır. Endüstrileşme bu iki el sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Afyonkarahisar’daki demirciler başlıca gecenez kapı zinciri, tokat fırdöndü, kaşağı, kullap, frank ve törpüsü, gem, hıltar, düğme gibi pek çok eşya yaparlar. Bakırcıların da üzerinde en çok çalıştığı eşyalar güğüm, kazan, tabak, tencere gibi çeşitlerdir. 36

 

Yemenicilik

Özellikle 1900’lü yıllarda çok sayıda yemenicinin bulunduğu çarşıda bugün birkaç usta sipariş üzerine yemeni yapmaktadırlar. Bugün “Yemeniciler Çarşısı”nın yalnızca adı kalmıştır. Afyonkarahisar yemenisinin en büyük özelliği, kısa ve uzun yüzlü olarak dikilmesi, içinin dışına çevrilerek kıyısından dikilmesidir. İyi yapılmış yemeni normal koşullarda yaz-kış iki yıl giyilebilmektedir.

Mermercilik

M.Ö. 313 yılından bu yana başta İscehisar olmak üzere Afyonkarahisar’ın zengin mermer ocaklarından çıkarılan mermerler, Anadolu’da ve diğer ülkelerde ün kazanmıştır. Eski kaynaklarda Synnada (Şuhut) diye bilinen Dokimeon (İscehisar) mermerinin Roma ve Afrika’ya götürüldüğü arkeolojik bulgulardan anlaşılmaktadır. Fransız arkeolog ve gezgin Charles Texier’in notlarında, menekşe rengi damarlı beyaz Synnada mermerine ilk kez Afyonkarahisar’da rastladığını belirtmiştir.Afyonkarahisar’dan çıkarılan mermerlerin çapı, görünüş ve renkleri farklıdır. Bu farklara göre isimlendirilen mermerler şunlardır; Afyon hareli, Afyon çizgili şeker, Afyon bal, Afyon şeker, Emirdağ traverten, Afyon kaplan postu, menekşe, güvercingöğsü, gök mermer ve pamuk beyaz bu çeşitler arasındadır.Mermerin eski çağlardan beri değişik amaçlar doğrultusunda kullanıldığı görülmektedir. Mimari yapılarda, dekorasyon işlerinde, heykelcilik işlerinde ve hediyelik eşya yapımında kullanılmaktadır.

HANDICRAFTS

Hairfelt Making

Hairfelt is made by putting the wool together with damp, pressure and heat. Hairfelt making has got a significant place among Afyonkarahisar handicrafts. In former times hairfelt was being made by human efforts but today there are machines to do the same job. The hairfelt bears the names of both maker and the orderer beside the colorful motifs on it. Hairfelt was in use of many people in former times but today there is not much demand for it and day by day hairfelt makers are vanishing.

Pottery

It is understood from archeological findings that pottery has been one of the hand crafts of Afyonkarahisar since 3.000 B.C. Today, there are pottery houses in Bolvadin and Sandikli Karadirek Village.

Rug and Carpet Weaving

There used to be many carpet looms at early years of republican period but today weaving has lost its significance. Rug weaving surpasses carpet weaving in recent years. Bayat County is assertive on rug weaving in the last few years. Emirdag, Sandikli, Dinar, Dazkiri and the villages around are the places where weaving is also good. In Orenkoy village of Emirdag County, there are people who weave silk carpets for commercial purposes. In Afyonkarahisar local rugs, all material is natural from threads to their paint. The rugs are named according to the motifs they bear. In the villages of Emirdag many other handicraft weaving productions are made. The motifs on the rugs have different meanings and so each rug becomes a composition. Especially the ones woven in Bayat County are worldwide famous. 37

 

Harness Making

Harness making is one of the oldest hand crafts in Afyonkarahisar. The needed parts for putting horses into cars are made by these hand craft masters. Some of the parts are made of buffalo leather and this leather parts are ornamented with metal details. Today, there is nearly no demand for Harness in Afyonkarahisar.

Horse and Carriage

Carriage making is a parallel branch to Harness making. In various workshops well ornamented and strong carriages are made even today in Afyonkarahisar. Metal details are used besides painting. Phaetons and carriages are sold to surrounding provinces also. Again today, demand to carriage is getting lost every day.

Forging and Coppersmith

Those two are again lost their importance today although they were great crafts in former times. Industrialization killed those two crafts. Today the forgers and coppersmiths make small things on their mills. Coppersmiths generally make souvenirs.

Straw Mat and Boyra Knitting

Boyra is another kind of Straw mat. Some old people still do the job in Sultandagi Yakasenek Resort and in Taskopru. Straw is made of some special reed grown near Lake Eber. Boyra is a little harder than Straw and used for preventing earth come out of earth ceilings of old style houses. Straw mat is used under the rugs and carpets. In recent years, demand for straw mat and boyar is getting lower.

Yemeni Making

Yemeni is a flat heeled shoe made of raw leather by hand. Especially at the beginning of the previous century there used to be many Yemeni making shops. Today there is no need for Yemeni and it is another piece of nostalgia. There are a few shops remained. Afyonkarahisar Yemeni is a special one with its way of production. A good quality pair of Yemeni can be used for two years all seasons.

Marble Cutting

The marble stones that were taken out from Afyonkarahisar and Incehisar marble mines have been famous in Anatolia and other parts of the world. It is found in archeological researches that the marble stone taken out from Afyonkarahisar were carried to Africa and Rome. Charles Texier, French traveler and archeologist, took his notes that he had seen violet ribbed white marble for the first time in Afyonkarahisar. The marble stones of Afyonkarahisar are of different quality and colors. There are more than ten colors and appearances when it comes to assort them. Marble stone is used for different aims since ancient times. In architecture, decoration, making sculpture and knickknacks as souvenirs marble was used for many purposes. 38

 

AFYONKARAHİSAR LEZZETLERİ

Afyonkarahisar yöresinde, et ve sebze yemeklerinin yanı sıra hamur işlerinin sıkça yapıldığı görülmektedir. Bölgeye has ürünlerin (örneğin haşhaşın) yöre yemeklerinde kullanılması, Afyonkarahisar mutfağını zenginleştirmektedir. Afyonkarahisar mutfağının genel özelliklerine bakacak olursak, öncelikle haşhaş dikkat çeker. Yöresel yemeklerde et kullanımı sıkça görülür. Etin kendi yağıyla ve uzun sürede kısık ateşte pişirilmesi yemeğe ayrı bir lezzet katmaktadır.

Afyonkarahisar mutfağında hamur işlerinin önemi farklıdır. Çoğunlukla haşhaş ilavesi ile hazırlanan hamur işlerinde mercimek, kesik peynir, patates ve kıyma iç malzemesi olarak kullanılır. Afyonkarahisar mutfağında çeşitli sebze yemekleri yapılmakla birlikte, patlıcan böreği yöreye özgü bir yemektir. Afyonkarahisar mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan kaymak, bal ve reçelle tüketildiği gibi ekmek kadayıfı ve meyvelerden yapılan tatlılarla birlikte de tüketilir. Afyonkarahisar yemekleri beslenme ve sağlık açısından incelendiğinde, bu yemeklerin enerji yönünden oldukça zengin olduğu görülür.

Sucukçuluk

Türklerin pastırma ve kavurma ile birlikte Orta Asya’dan beri, tükettiği et ürünlerinden olan sucuk Afyonkarahisar ili ile özdeşleşmiştir. Sucuk yapımının esası pastırma yapımında olduğu gibi çiğ etin, tuz ve baharatla pişirilmesidir. Yapımı için en uygun dönem ekim ve kasım aylarıdır. En lezzetli sucukta orta yaşlı kasaplık hayvanlardan elde edilir. Afyonkarahisar sucukçuluğu kendisini

geliştirerek bugün entegre tesislere sahip ve markasını ulusal anlamda tescil ettirmiş bir üne sahiptir.

Kaymakçılık

Afyonkarahisar’a özgü bir süt ürünüdür. Manda ve inek sütünden elde edilir. Ancak manda sütünden yapılmış kaymak daha lezzetli ve daha dayanıklıdır. Araştırmalar sonucunda kaymağın dayanma ömrü uzatılarak seri üretimi yapılmaya başlanmıştır.

Lokumculuk

Lokumun geleneksel bir Türk tatlısı olduğu ve dünyaya Türkler tarafından yayıldığı bilinmektedir. Nişasta, şeker ve limon tuzunun kaynatılması ve soğutulmasıyla elde edilen lokum, içerisine meyve özleri katılarak meyvelisi, kuruyemiş çeşitleri katılarak bademlisi, fıstıklısı, cevizlisi, Antep fıstıklısı ve Afyonkarahisar’a özgü olarakta kaymaklısı gibi çeşitleriyle önemli bir geleneksel tat ve ekonomik bir kazançtır. Afyonkarahisar’da 20.yy başlarında Şekerci Salih Usta tarafından yapılmış kaymaklı şekerle başlayan ve kaymaklı lokum gibi diğer şekerleme türleri ile gelişen lokumculuk, bugün Afyonkarahisar adıyla ülkemizde anılır olmuştur. 39

 

AFYONKARAHISAR CUISINE

In Afyonkarahisar meat and vegetable meals are in the menu together with pastries. Specific products of the region (poppies for instance) is used in the region’s meals and make them unique and Afyonkarahisar cuisine richer. When we look at cuisine of Afyonkarahisar, we see that poppies and oil of Opium poppies have great significance. Meat is used much in the meals. Animal fat is used in meals generally.

Pastries are also significant in Afyonkarahisar cuisine. Generally hashish added Lentil, potato, minced meat and cheese are used as inner material for pastries. Many vegetable meals are cooked in Afyonkarahisar cuisine but Eggplant Pie is special to Afyonkarahisar. Afyon Cream is one of the significant elements of Afyonkarahisar cuisine and it is consumed with honey or jam. Afyonkarahisar meals are rich of energy.

Sucuk (Fermented Sausage) Making

Sucuk is one of Turkish people’s oldest ways of preserving meat and is identified with Afyonkarahisar. The basic idea is to prepare meat with salt and spices. The most suitable time is October and November for producing Sucuk. There are many modern facilities producing registered marks Sucuk in Afyonkarahisar today.

Cream Making

Cream is a product of milk incident to Afyonkarahisar. It is made of Cow and Buffalo milk. Buffalo milk is better. Mass production of cream is possible today.

Turkish Delight Making

Turkish delight is a traditional delight and spread through the world from Turkey. It is made of Starch sugar and lemon juice. Some fruit extracts and nuts can be added to make different flavors. Turkish delight was brought to Afyonkarahisar in early 20th century. Today Afyonkarahisar is a trade mark.

ŞENLİKLER

Zafer Haftası

Her yıl 26-30 Ağustos tarihleri arasında, çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz Harekâtı’nın başlatıldığı yer olan Kocatepe’de yapılan törenlerle başlayan Zafer Haftası, 27 Ağustos’ta Afyonkarahisar’ın Kurtuluş Bayramı ile sürmektedir. 28 Ağustos’ta Garnizon Şehitliği ve Anıtkaya Şehitliği’nde anma törenleri yapılır. 29 Ağustos tarihinde ise Giresunlular Şehitliği’nde tören yapılmaktadır. 30 Ağustos törenleri, Kutlama Yönetmeliği doğrultusunda öncelikle Zafertepe’de, daha sonra Çalköy ve Dumlupınar ilçesinde düzenlenmektedir. Ayrıca Zafer Haftası boyunca sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılmaktadır. 40

 

Sanayi ve Ticaret Fuarı

Her yıl Ağustos ayı içerisinde kutlanan Zafer Haftası etkinlikleri içerisinde, Sanayi ve Ticaret Fuarı düzenlenmektedir. Düzenlenen fuarda, ilimizde üretimi yapılan mermer, gıda, tekstil, yöreye özgü el sanatları sergilenmektedir. Sanayi ve Ticaret Fuarına diğer illerden değişik firmalarda katılmaktadır.

Sultan Divani’yi Anma ve Şifalı Aşure Günü

Afyonkarahisar Mevleviliğin ikinci merkezi olarak bilinmektedir. Mevlana’nın torunu Sultan Divani’nin tanıtılması ve Afyonkarahisar halkının, birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla düzenlenmektedir. Afyonkarahisar Mevlevihanesinde “Aşure Geleneği” ilk defa 1540 yılında Sultan Divani ile başlamıştır. İnsanların, dini ve düşüncesi ne olursa olsun, bir kazan etrafında toplanması ve birbirlerine bağlanması ilke edinilmiştir. “Aşure Geleneği” 1540 yılından, 1884 yılına kadar aralıksız sürdürülmüş ve 1990 yılından itibaren yeniden canlandırılmış ve o tarihten bu yana her yıl geleneksel olarak, bilimsel toplantılar ve sema gösterileri ile devam ettirilmektedir.

Kaymak ve Kurtuluş Şenlikleri

Bolvadin İlçesi’nde, kaymak ve kaymakçılığı geliştirmek, manda besiciliğini teşvik etmek amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca ilçenin kültürel yönden tanıtımını da amaçlamaktadır. Çeşitli eğlenceler, yöresel yarışmalar, sergiler, panel ve konferanslar düzenlenmektedir.

Çay Vişne Festivali

İlçe halkının önemli bir geçim kaynağı olan vişneyi tanıtmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca, halkın paylaşım ve dayanışma duygularını geliştirmek için, Temmuz ayının 2. haftasında düzenlenmektedir. Festival süresince birçok etkinlik yapılmaktadır.

Ayazini Turizm Şenliği

İhsaniye İlçesi, Ayazini Beldesi’nin, tarihi ve turistik zenginliklerinin yanı sıra, yörenin geleneksel yaşamının tanıtılması amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca şenlik sonunda çevrede bulunan tarihi ve turistik yerlere geziler yapılmaktadır.

İscehisar Mermer El Sanatları Festivali

Ulusal ve uluslararası üne sahip olan İscehisar mermerlerinin tanıtımı amacıyla yapılmaktadır. Festival süresince; mermerin mimaride ve yapı sektöründeki kullanımının yanı sıra mermer el sanatları da sergilenmektedir. Festival süresince çeşitli konserler, sergiler ve konferanslar düzenlenmektedir. Son yıllarda mermer heykel yarışmaları da yapılmaktadır. 41

 

Sultandağı Kiraz Festivali

İlçede yetişen kirazı, dünya pazarlarına tanıtmak ve üreticiyi teşvik etmek amacıyla, Temmuz ayının ilk haftasında düzenlenmektedir. Festival sırasında, en bakımlı bahçe ve en kaliteli kiraz yarışması ile birçok etkinlik yapılmaktadır.

Hamza Şeyh Dedeyi Anma ve Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı

Şuhut İlçesi Kayabelen Beldesi’nde düzenlenen anma programı, Mayıs ayında uygulanmaktadır. Anma amaçlı düzenlenen program içerisinde, Türk Halk Müziği konserlerinin yanı sıra, semah ekiplerinin gösterileri de bulunmaktadır.

Dinar-Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali

Dinar İlçesi’nde her yıl Mayıs ayında Dinar Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. Etkinlik kapsamında Uluslararası Yan Flüt Yarışması, Klasik Müzik ve Türk Halk Müziği konserleri yapılmaktadır.

FESTIVALS

Victory Week

This week is celebrated every year on August 26-30 with many activities. Victory Week starts with the first ceremonies held in the place where the great assault had taken start in 1922, at Kocatepe on August 26. August 27 is the day when Afyonkarahisar gained independence so there are activities in the memory of this day. On August 28, memorial service is held both at modern cemetery and at Anitkaya Soldiers’ Cemetery. On August 29, memorial service is held at Giresunlular Soldiers’ Cemetery. On August 30 the ceremonies are held first at Zafertepe and then, in Çalkoy and in Dumlupinar County. Many social and cultural activities are held during the victory week.

Industry and Trade Fair

Every year Industry and Trade Fair is organized within the Victory Week activities. At this fair, manufacturers and sellers from different parts of the country comes together.

Memorial Day of Sultan Divani and Day of Noah’s Pudding

Afyonkarahisar is the second center of Mevlevi belief. This Memorial Day is held for presenting Soltan Dİvani who is grandchild of Mevlana and to ensure Afyonkarahisar people to come together with peace and ease. Sultan Divani started the Noah’s pudding tradition in 1540 for the first time in the city. The motto is gathering people around a big pan regardless their religion and thoughts. This tradition repeated from 1540 to 1884 and in 1990 the tradition started one more time and every year people come together with many activities. 42

 

Cream and Independence Festivals

This festival is held to help Buffalo raising and cream production in Bolvadin County. Apart from that, the county is introduced culturally. The activities include some contests, exhibitions, panels and conferences.

Traditional Cay Sour Cherry Festival

This festival is organized and held to introduce Sour Cherry and encourage Sour Cherry production. Besides it helps people to improve their sharing and cooperation feelings. It is held in the second week of July. There are many activities during the festival.

Ayazini Tourism Festival

This festival is held to introduce the historical and natural beauties of Ayazini Resort of Ihsaniye County. The local traditions also come up to introduce and memorize. At the end of the festival, short trips are arranged to the historical places at close distances.

Iscehisar Marble Handicrafts Fesival

Iscehisar marble is worldwide famous. This festival is organized and held to introduce Incehisar marble. Marble is the focus of the festival from construction to knickknack material. Some concerts exhibitions and conferences are held during the festival.

Sultandagi Cherry Festival

The main purpose of the festival is to introduce the cherry produced in the area to a worldwide market. The festival is held at the first week of July every year. The best cherry orchard and the best quality of cherry are among the competitions made under the festival activities.

Hamza Sheikh Dede Memorial Day and Spring Festival

The memorial activities are held in Kayabelen Resort of Suhut County at the 3rd week of May every year. The program includes local cultural concerts and performances like “semah” performance.

Dinar-Marsyas Culture Art and Music Festival

The festival is organized in Dinar County by Dinar municipality on May 5-6-7 every year. Among the activities there are “International Side Flute Contest”, classical music concert and Turkish folk music concerts.
.